SFS 1996:530 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

SFS 1996_530 Lag om ändring i lagen (1992_1140) om Sveriges ekonomiska zon

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:530
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska
zon;

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (1992:1140) om Sveri-

ges ekonomiska zon skall ha följande lydelse.

10 § Denna lag samt de föreskrifter och villkor som meddelas med stöd

av lagen skall inte innefatta någon inskränkning av de enligt folkrätten
gällande rättigheterna till fri sjöfart i den ekonomiska zonen och till
överflygning av zonen och inte heller av några andra rättigheter som följer
av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf

(Miljödepartementet)

1

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17,rskr. 1995/96:271.

807

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.