SFS 2019:495 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

SFS2019-495.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska

zon

Utfärdad den 13 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon ska ha följande lydelse.

3 §2 Till skydd för den marina miljön finns det också bestämmelser om

1. geologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 § och 4 kap. 9 § miljöbalken,
2. särskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27–30 och 32 §§ miljöbalken,
3. allvarliga miljöskador i 10 kap. 18 a § miljöbalken,
4. dumpning i 15 kap. 27–29 §§ miljöbalken,
5. föroreningar från fartyg i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

från fartyg, och

6. hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment från sådant

vatten i barlastvattenlagen (2009:1165).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2018/19:95, bet. 2018/19:MJU15, rskr. 2018/19:244.

2 Senaste lydelse 2016:788 (jfr 2017:72).

SFS

2019:495

Publicerad
den

27 juni 2019

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.