SFS 2019:879 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

SFS2019-879.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska

zon

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 b § lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon ska ha följande lydelse.

5 b §2 Ett tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den som avser
att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort
anläggningar och andra inrättningar samt för andra åtgärder för återställning.
Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa
säkerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får till-

ståndsmyndigheten besluta om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsöknings-

balken. Säkerheten ska prövas av tillståndsmyndigheten och förvaras av
länsstyrelsen i det län som närmaste del av Sveriges sjöterritorium ligger i.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1998:847.

SFS

2019:879

Publicerad
den

3 december 2019

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.