SFS 1998:847 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 1998:847 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
980847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:0px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:5px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges <br/>ekonomiska zon;</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:406px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft11"> i fr�ga om lagen (1992:1140) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">Sveriges ekonomiska zon</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 2, 3, 5, 6 och 16 �� skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras tre nya paragrafer, 5 a, 5 b och 8 a ��, av</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som bedriver s�dan verksamhet som anges i 5 � skall iaktta be-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">st�mmelserna i 2 kap. milj�balken. �ven andra som f�rdas i den ekonomiska<br/>zonen eller som bedriver verksamhet d�r skall vidta s�dana �tg�rder som �r<br/>n�dv�ndiga f�r att undvika skador p� den marina milj�n.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">f�reskrifter f�r att skydda och bevara den marina milj�n. </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11">Ytterligare best�mmelser till skydd mot vissa f�roreningar i den ma-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">rina milj�n finns i lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg<br/>och i 15 kap. 3133 �� milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft11"> Med avseende p� andra naturtillg�ngar i den ekonomiska zonen �n</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">som avses i 4 � kr�vs tillst�nd av regeringen eller den myndighet som rege-<br/>ringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft115">1. utforskning, utvinning och annat utnyttjande av s�dana naturtillg�ngar,<br/>2. uppf�rande och anv�ndning av konstgjorda �ar,<br/>3. uppf�rande och anv�ndning i kommersiellt syfte av anl�ggningar och</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">andra inr�ttningar.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">I ett tillst�ndsbeslut skall anges den verksamhet som tillst�ndet avser. Ett</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">tillst�nd f�r begr�nsas till viss tid.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett tillst�nd skall f�renas med de villkor som beh�vs f�r att skydda all-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft115">m�nna intressen och enskild r�tt, s�som att skydda m�nniskors h�lsa och<br/>milj�n mot skador och ol�genheter, fr�mja en l�ngsiktigt god hush�llning<br/>med mark och vatten och andra resurser samt trygga s�kerheten.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.</p> <p style="position:absolute;top:13px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112"> Jfr r�dets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bed�mning av inverkan p�</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft116">milj�n av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex<br/>385L0337), �ndrat genom r�dets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,<br/>Celex 397L0011).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 1998:847</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juli 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1998:847</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett tillst�nd f�r f�renas med ytterligare eller �ndrade villkor, om det</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">genom verksamheten har uppkommit en ol�genhet av n�gon betydelse som<br/>inte f�ruts�gs n�r tillst�ndet meddelades eller om verksamheten med n�gon<br/>betydelse medverkar till att en milj�kvalitetsnorm enligt 5 kap. milj�balken<br/>�vertr�ds.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Med st�d av denna paragraf f�r inte meddelas s� ingripande villkor att</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">verksamheten inte l�ngre kan bedrivas eller att den avsev�rt f�rsv�ras.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett tillst�nd f�r f�r sin giltighet g�ras beroende av att den som avser</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">att bedriva verksamheten st�ller s�kerhet f�r kostnaderna f�r att ta bort an-<br/>l�ggningar och andra inr�ttningar samt f�r andra �tg�rder f�r �terst�llning.<br/>Staten, kommuner, landsting och kommunalf�rbund beh�ver inte st�lla s�-<br/>kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det kan antas att den st�llda s�kerheten inte �r tillr�cklig, f�r till-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">st�ndsmyndigheten besluta om ytterligare s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">I fr�ga om beskaffenheten av s�kerheten g�ller 2 kap. 25 � uts�kningsbal-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">ken. S�kerheten skall pr�vas av tillst�ndsmyndigheten och f�rvaras av l�ns-<br/>styrelsen i det l�n som n�rmaste del av Sveriges sj�territorium ligger i.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid pr�vning av tillst�nd skall best�mmelserna i 24 kap., 5 kap. 3 �</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">och 16 kap. 5 � milj�balken till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">En milj�konsekvensbeskrivning skall ing� i en ans�kan om tillst�nd. I</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">fr�ga om f�rfarandet, kraven p� milj�konsekvensbeskrivningar samt planer<br/>och planeringsunderlag g�ller 6 kap. milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft21">Om ett tillst�nd upph�r att g�lla �r den som har innehaft tillst�ndet</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">skyldig att ta bort anl�ggningar och andra inr�ttningar samt vidta andra �t-<br/>g�rder f�r �terst�llning, om inte detta �r obeh�vligt fr�n allm�n eller enskild<br/>synpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Om skyldigheten att vidta s�dana �tg�rder inte har best�mts genom villkor</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">i tillst�ndet, skall fr�gan pr�vas av tillst�ndsmyndigheten i samband med att<br/>tillst�ndet upph�r.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">Om den som har haft tillst�ndet inte iakttar sina skyldigheter, f�r tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">myndigheten vid vite f�rel�gga honom att fullg�ra dessa. </p> <p style="position:absolute;top:8px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft21">Till b�ter d�ms den som med upps�t eller av oaktsamhet</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">1. underl�ter att iaktta en f�reskrift som har meddelats med st�d av 2 eller</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">7 �,</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">2. bedriver verksamhet i strid mot 5 eller 9 � eller �sidos�tter ett villkor</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">som har meddelats med st�d av 5, 5 a eller 9 �, </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft21">3. forts�tter att bedriva en verksamhet efter det att tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rbjudit verksamheten med st�d av 14 �.</p> <p style="position:absolute;top:8px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft25">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.<br/>2. Ett �rende skall handl�ggas och bed�mas enligt �ldre best�mmelser, om</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft25">�rendet har inletts f�re denna lags ikrafttr�dande. Best�mmelserna om milj�-<br/>kvalitetsnormer i milj�balken skall dock till�mpas omedelbart.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:8px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:753px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:7px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1998:847</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft31">3. Best�mmelsen i 8 a � skall till�mpas �ven n�r tillst�ndet har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">f�re denna lags ikrafttr�dande.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft31">ANNA LINDH</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft35">Lars Dahll�f<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft33"> </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft34"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>SFS 1998:809854</i></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utf�rdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

i fr�ga om lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon

dels

att 2, 3, 5, 6 och 16 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras tre nya paragrafer, 5 a, 5 b och 8 a ��, av

f�ljande lydelse.

2 �

Den som bedriver s�dan verksamhet som anges i 5 � skall iaktta be-

st�mmelserna i 2 kap. milj�balken. �ven andra som f�rdas i den ekonomiska
zonen eller som bedriver verksamhet d�r skall vidta s�dana �tg�rder som �r
n�dv�ndiga f�r att undvika skador p� den marina milj�n.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter f�r att skydda och bevara den marina milj�n.

3 �

Ytterligare best�mmelser till skydd mot vissa f�roreningar i den ma-

rina milj�n finns i lagen (1980:424) om �tg�rder mot f�rorening fr�n fartyg
och i 15 kap. 3133 �� milj�balken.

5 �

Med avseende p� andra naturtillg�ngar i den ekonomiska zonen �n

som avses i 4 � kr�vs tillst�nd av regeringen eller den myndighet som rege-
ringen best�mmer f�r

1. utforskning, utvinning och annat utnyttjande av s�dana naturtillg�ngar,
2. uppf�rande och anv�ndning av konstgjorda �ar,
3. uppf�rande och anv�ndning i kommersiellt syfte av anl�ggningar och

andra inr�ttningar.

I ett tillst�ndsbeslut skall anges den verksamhet som tillst�ndet avser. Ett

tillst�nd f�r begr�nsas till viss tid.

Ett tillst�nd skall f�renas med de villkor som beh�vs f�r att skydda all-

m�nna intressen och enskild r�tt, s�som att skydda m�nniskors h�lsa och
milj�n mot skador och ol�genheter, fr�mja en l�ngsiktigt god hush�llning
med mark och vatten och andra resurser samt trygga s�kerheten.

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr r�dets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bed�mning av inverkan p�

milj�n av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), �ndrat genom r�dets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

SFS 1998:847

Utkom fr�n trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:847

5 a �

Ett tillst�nd f�r f�renas med ytterligare eller �ndrade villkor, om det

genom verksamheten har uppkommit en ol�genhet av n�gon betydelse som
inte f�ruts�gs n�r tillst�ndet meddelades eller om verksamheten med n�gon
betydelse medverkar till att en milj�kvalitetsnorm enligt 5 kap. milj�balken
�vertr�ds.

Med st�d av denna paragraf f�r inte meddelas s� ingripande villkor att

verksamheten inte l�ngre kan bedrivas eller att den avsev�rt f�rsv�ras.

5 b �

Ett tillst�nd f�r f�r sin giltighet g�ras beroende av att den som avser

att bedriva verksamheten st�ller s�kerhet f�r kostnaderna f�r att ta bort an-
l�ggningar och andra inr�ttningar samt f�r andra �tg�rder f�r �terst�llning.
Staten, kommuner, landsting och kommunalf�rbund beh�ver inte st�lla s�-
kerhet.

Om det kan antas att den st�llda s�kerheten inte �r tillr�cklig, f�r till-

st�ndsmyndigheten besluta om ytterligare s�kerhet.

I fr�ga om beskaffenheten av s�kerheten g�ller 2 kap. 25 � uts�kningsbal-

ken. S�kerheten skall pr�vas av tillst�ndsmyndigheten och f�rvaras av l�ns-
styrelsen i det l�n som n�rmaste del av Sveriges sj�territorium ligger i.

6 �

Vid pr�vning av tillst�nd skall best�mmelserna i 24 kap., 5 kap. 3 �

och 16 kap. 5 � milj�balken till�mpas.

En milj�konsekvensbeskrivning skall ing� i en ans�kan om tillst�nd. I

fr�ga om f�rfarandet, kraven p� milj�konsekvensbeskrivningar samt planer
och planeringsunderlag g�ller 6 kap. milj�balken.

8 a �

Om ett tillst�nd upph�r att g�lla �r den som har innehaft tillst�ndet

skyldig att ta bort anl�ggningar och andra inr�ttningar samt vidta andra �t-
g�rder f�r �terst�llning, om inte detta �r obeh�vligt fr�n allm�n eller enskild
synpunkt.

Om skyldigheten att vidta s�dana �tg�rder inte har best�mts genom villkor

i tillst�ndet, skall fr�gan pr�vas av tillst�ndsmyndigheten i samband med att
tillst�ndet upph�r.

Om den som har haft tillst�ndet inte iakttar sina skyldigheter, f�r tillsyns-

myndigheten vid vite f�rel�gga honom att fullg�ra dessa.

16 �

Till b�ter d�ms den som med upps�t eller av oaktsamhet

1. underl�ter att iaktta en f�reskrift som har meddelats med st�d av 2 eller

7 �,

2. bedriver verksamhet i strid mot 5 eller 9 � eller �sidos�tter ett villkor

som har meddelats med st�d av 5, 5 a eller 9 �,

3. forts�tter att bedriva en verksamhet efter det att tillsynsmyndigheten

f�rbjudit verksamheten med st�d av 14 �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett �rende skall handl�ggas och bed�mas enligt �ldre best�mmelser, om

�rendet har inletts f�re denna lags ikrafttr�dande. Best�mmelserna om milj�-
kvalitetsnormer i milj�balken skall dock till�mpas omedelbart.

background image

3

SFS 1998:847

3. Best�mmelsen i 8 a � skall till�mpas �ven n�r tillst�ndet har meddelats

f�re denna lags ikrafttr�dande.

P� regeringens v�gnar

ANNA LINDH

Lars Dahll�f
(Milj�departementet)

5

SFS 1998:809854

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.