SFS 1998:847 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 1998:847 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
980847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon

dels

att 2, 3, 5, 6 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 5 a, 5 b och 8 a §§, av

följande lydelse.

2 §

Den som bedriver sådan verksamhet som anges i 5 § skall iaktta be-

stämmelserna i 2 kap. miljöbalken. �ven andra som färdas i den ekonomiska
zonen eller som bedriver verksamhet där skall vidta sådana åtgärder som är
nödvändiga för att undvika skador på den marina miljön.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter för att skydda och bevara den marina miljön.

3 §

Ytterligare bestämmelser till skydd mot vissa föroreningar i den ma-

rina miljön finns i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
och i 15 kap. 31�33 §§ miljöbalken.

5 §

Med avseende på andra naturtillgångar i den ekonomiska zonen än

som avses i 4 § krävs tillstånd av regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer för

1. utforskning, utvinning och annat utnyttjande av sådana naturtillgångar,
2. uppförande och användning av konstgjorda öar,
3. uppförande och användning i kommersiellt syfte av anläggningar och

andra inrättningar.

I ett tillståndsbeslut skall anges den verksamhet som tillståndet avser. Ett

tillstånd får begränsas till viss tid.

Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs för att skydda all-

männa intressen och enskild rätt, såsom att skydda människors hälsa och
miljön mot skador och olägenheter, främja en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten och andra resurser samt trygga säkerheten.

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på

miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

SFS 1998:847

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:847

5 a §

Ett tillstånd får förenas med ytterligare eller ändrade villkor, om det

genom verksamheten har uppkommit en olägenhet av någon betydelse som
inte förutsågs när tillståndet meddelades eller om verksamheten med någon
betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken
överträds.

Med stöd av denna paragraf får inte meddelas så ingripande villkor att

verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

5 b §

Ett tillstånd får för sin giltighet göras beroende av att den som avser

att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort an-
läggningar och andra inrättningar samt för andra åtgärder för återställning.
Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte ställa sä-
kerhet.

Om det kan antas att den ställda säkerheten inte är tillräcklig, får till-

ståndsmyndigheten besluta om ytterligare säkerhet.

I fråga om beskaffenheten av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-

ken. Säkerheten skall prövas av tillståndsmyndigheten och förvaras av läns-
styrelsen i det län som närmaste del av Sveriges sjöterritorium ligger i.

6 §

Vid prövning av tillstånd skall bestämmelserna i 2�4 kap., 5 kap. 3 §

och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd. I

fråga om förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer
och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.

8 a §

Om ett tillstånd upphör att gälla är den som har innehaft tillståndet

skyldig att ta bort anläggningar och andra inrättningar samt vidta andra åt-
gärder för återställning, om inte detta är obehövligt från allmän eller enskild
synpunkt.

Om skyldigheten att vidta sådana åtgärder inte har bestämts genom villkor

i tillståndet, skall frågan prövas av tillståndsmyndigheten i samband med att
tillståndet upphör.

Om den som har haft tillståndet inte iakttar sina skyldigheter, får tillsyns-

myndigheten vid vite förelägga honom att fullgöra dessa.

16 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. underlåter att iaktta en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 eller

7 §,

2. bedriver verksamhet i strid mot 5 eller 9 § eller åsidosätter ett villkor

som har meddelats med stöd av 5, 5 a eller 9 §,

3. fortsätter att bedriva en verksamhet efter det att tillsynsmyndigheten

förbjudit verksamheten med stöd av 14 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om

ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljö-
kvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.

background image

3

SFS 1998:847

3. Bestämmelsen i 8 a § skall tillämpas även när tillståndet har meddelats

före denna lags ikraftträdande.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

5

SFS 1998:809�854

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.