SFS 2012:408 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

120408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

4 §

2

De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är:

1. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekono-

miska gemenskapen

2. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomener-

gigemenskapen

3. konventionen den 13 november 1962 om ändring av fördraget om upp-

rättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att göra den
särskilda ordningen för associering av utomeuropeiska länder och territorier
som behandlas i fjärde delen av detta fördrag tillämplig med avseende på
Nederländska Antillerna

4. protokollet den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet

och privilegier

5. fördraget den 22 april 1970 om ändring av vissa budgetbestämmelser i

fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om
upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Euro-
peiska gemenskaperna

6. fördraget den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands,

Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nord-
irlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska
atomenergigemenskapen

7. fördraget den 10 juli 1975 om ändring av vissa bestämmelser i proto-

kollet om Europeiska investeringsbankens stadga

8. fördraget den 22 juli 1975 om ändring av vissa finansiella bestämmel-

ser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördra-
get om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för
Europeiska gemenskaperna

9. akten den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i

församlingen (Europaparlamentet) samt beslutet av Europeiska unionens råd
av den 25 juni och den 23 september 2002 om ändring av nämnda akt

1 Prop. 2011/12:66, bet. 2011/12:FiU40, rskr. 2011/12:236.

2 Senaste lydelse 2010:1326.

SFS 2012:408

Utkom från trycket
den 19 juni 2012

background image

2

SFS 2012:408

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

10. fördraget den 28 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till

Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemen-
skapen

11. fördraget den 13 mars 1984 om ändring av fördragen om upprättandet

av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland

12. fördraget den 12 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugi-

siska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Europeiska atomenergigemenskapen

13. europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986
14. fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen
15. fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Öst-

errikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till
Europeiska unionen

16. Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av fördraget om

Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenska-
perna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige
enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i fördraget om Europeiska unionen i deras
lydelse enligt Amsterdamfördraget

17. Nicefördraget den 26 februari 2001 om ändring av fördraget om Euro-

peiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna
och vissa akter som hör samman med dem

18. fördraget den 16 april 2003 om Republiken Tjeckiens, Republiken

Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens,
Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken
Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

19. fördraget den 25 april 2005 om Republiken Bulgariens och Rumäni-

ens anslutning till Europeiska unionen

20. Lissabonfördraget den 13 december 2007 om ändring av fördraget om

Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemen-
skapen

21. protokollet den 23 juni 2010 om ändring av protokollet om övergångs-

bestämmelser som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av
Europeiska atomenergigemenskapen

22. Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om änd-

ring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäl-
ler en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta

3

23. bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument som

anges i 1–22.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

3 EUT L 91, 6.4.2011, s. 1 (Celex 32011D0199).

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.