SFS 2013:297 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

130297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 16 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1500) med an-

ledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

2 §

De fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§ samt de rätts-

akter, avtal och andra beslut som före Sveriges anslutning till Europeiska
unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med
den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument.

3 §

2

Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta

beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som följer
av de fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§.

De rättsakter, avtal och andra beslut som har antagits av Europeiska ge-

menskaperna efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen ska fortsätta
att gälla här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de
fördrag och andra instrument som anges i 4 och 5 §§.

5 §

De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är även proto-

kollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördra-
get.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

1 Prop. 2012/13:79, bet. 2012/13:UU17, rskr. 2012/13:207.

2 Senaste lydelse 2008:1095.

SFS 2013:297

Utkom från trycket
den 28 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.