SFS 2008:1095 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen / SFS 2008:1095 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
081095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1500) med an-

ledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

dels

att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 2 § ska lyda ⬝Införlivande av Europeiska

unionens regler⬝.

3 §

Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta

beslut som gäller här i landet i den omfattning och med den verkan som föl-
jer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 §.

De rättsakter, avtal och andra beslut som har antagits av Europeiska ge-

menskaperna efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen ska fortsätta
att gälla här i landet i den omfattning och med den verkan som följer av de
fördrag och andra instrument som anges i 4 §.

4 §

2

De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är:

1. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekono-

miska gemenskapen

2. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomener-

gigemenskapen

3. konventionen den 13 november 1962 om ändring av fördraget om upp-

rättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att göra den sär-
skilda ordningen för associering av utomeuropeiska länder och territorier
som behandlas i fjärde delen av detta fördrag tillämplig med avseende på
Nederländska Antillerna

4. protokollet den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet

och privilegier

5. fördraget den 22 april 1970 om ändring av vissa budgetbestämmelser i

fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om
upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Euro-
peiska gemenskaperna

6. fördraget den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands,

Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nord-

1

Prop. 2007/08:168, bet. 2008/09:UU8, rskr. 2008/09:64.

2

Senaste lydelse 2006:368.

SFS 2008:1095

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1095

irlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska
atomenergigemenskapen

7. fördraget den 10 juli 1975 om ändring av vissa bestämmelser i proto-

kollet om Europeiska investeringsbankens stadga

8. fördraget den 22 juli 1975 om ändring av vissa finansiella bestämmel-

ser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördra-
get om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för
Europeiska gemenskaperna

9. akten den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i

församlingen (Europaparlamentet) samt beslutet av Europeiska unionens råd
av den 25 juni och den 23 september 2002 om ändring av nämnda akt

10. fördraget den 28 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till

Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemen-
skapen

11. fördraget den 13 mars 1984 om ändring av fördragen om upprättandet

av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland

12. fördraget den 12 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugi-

siska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Europeiska atomenergigemenskapen

13. europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986
14. fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen
15. fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken �st-

errikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till
Europeiska unionen

16. Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av fördraget om

Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskape-
rna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige
enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i fördraget om Europeiska unionen i deras ly-
delse enligt Amsterdamfördraget

17. Nicefördraget den 26 februari 2001 om ändring av fördraget om Euro-

peiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna
och vissa akter som hör samman med dem

18. fördraget den 16 april 2003 om Republiken Tjeckiens, Republiken

Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens,
Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken
Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

19. fördraget den 25 april 2005 om Republiken Bulgariens och Rumä-

niens anslutning till Europeiska unionen

20. Lissabonfördraget den 13 december 2007 om ändring av fördraget om

Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemen-
skapen

21. bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument som

anges i 1�20.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

background image

3

SFS 2008:1095

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Christina Weihe
(Statsrådsberedningen)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.