SFS 1994:1500 Lag med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

SFS 1994_1500 Lag med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1500
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpning

1 § I denna lag finns bestämmelser med anledning av Sveriges anslut-

ning till Europeiska unionen.

Införlivande av gemenskapernas regler

2 § De fördrag och andra instrument som anges i 4 § samt de rättsakter,
avtal och andra beslut som före Sveriges anslutning till Europeiska
unionen har antagits av Europeiska gemenskaperna gäller här i landet med
den verkan som följer av dessa fördrag och andra instrument.

Överlåtelse av beslutsbefogenheter

3 § Europeiska gemenskaperna får efter Sveriges anslutning till Europe-
iska unionen fatta beslut som gäller här i landet i den omfattning och med

1

Prop. 1994/95:19, bet. 1994/95: KU 17, rskr. 1994/95:64 och prop. 1994/95:36, bet.

1994/95: UU10 och rskr. 1994/95:115

3151

background image

SFS 1994:1500

den verkan som följer av de fördrag och andra instrument som anges i 4 §.

Fördragen m. m.

4 § De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är:

1. Fördraget den 18 april 1951 om upprättandet av Europeiska kol- och

stålgemenskapen

2. Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekono-

miska gemenskapen

3. Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atom-

energigemenskapen

4. Konventionen den 25 mars 1957 om vissa gemensamma institutioner

för Europeiska gemenskaperna

5. Konventionen den 13 november 1962 om ändring av Fördraget om

upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att göra den
särskilda ordningen för associering av utomeuropeiska länder och territo-
rier som behandlas i fjärde delen av detta fördrag tillämplig med avseende
på Nederländska Antillerna

6. Fördraget den 8 april 1965 om upprättandet av ett gemensamt råd och

en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna

7. Fördraget den 22 april 1970 om ändring av vissa budgetbestämmelser

i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget

om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för
Europeiska gemenskaperna

8. Fördraget den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands,

Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Eu-
ropeiska atomenergigemenskapen

9. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 22 januari 1972

om Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska
kol- och stålgemenskapen

10. Fördraget den 10 juli 1975 om ändring av vissa bestämmelser i

protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga

11. Fördraget den 22 juli 1975 om ändring av vissa finansiella bestäm-

melser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i
fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kom-
mission för Europeiska gemenskaperna

12. Akten den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företräda-

re i församlingen (Europaparlamentet) samt beslutet av Europeiska ge-
menskapernas råd av den 1 februari 1993 om ändring av nämnda akt

13. Fördraget den 28 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till

Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemen-
skapen

14. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 24 maj 1979 om

Hellenska republikens anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen

15. Fördraget den 13 mars 1984 om ändring av fördragen om upprättan-

det av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland

3152

background image

SFS 1994:1500

16. Fördraget den 12 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugi-

siska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och

Europeiska atomenergigemenskapen

17. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 11 juni 1985 om

Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Euro-

peiska kol- och stålgemenskapen

18. Europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986
19. Fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen

20. Fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken

Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till
Europeiska unionen i samtliga fall med tillhörande bilagor och protokoll.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1. Vid ikraftträdandet skall lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekono-

miskt samarbetsområde (EES) och lagen (1972:762) om prisbestämmelser
för järn- och stålmarknaden (CECA-lagen) upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt

samarbetsområde (EES) skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden
som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft med de undantag
som följer av

a) fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken

Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till
Europeiska unionen,

b) lagen (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter

vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen.

De fördrag och andra instrument som anges i 4 § skall kungöras i Svensk

författningssamling (SFS).

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

MATS HELLSTRÖM

(Utrikesdepartementet)

3153

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.