SFS 1998:215 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen / SFS 1998:215 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 1998_215 Lag om ändring i lagen (1994_1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

487

SFS 1998:215
Utkom från trycket
den 19 maj 1998

Lag
om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 7 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1997/98:58, bet. 1997/98:UU13, rskr. 1997/98:197.

background image

SFS 1998:215

4 § De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är:

1. Fördraget den 18 april 1951 om upprättandet av Europeiska kol- och

stålgemenskapen

2. Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekono-

miska gemenskapen

3. Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomener-

gigemenskapen

4. Konventionen den 13 november 1962 om ändring av Fördraget om upp-

rättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att göra den sär-

skilda ordningen för associering av utomeuropeiska länder och territorier
som behandlas i fjärde delen av detta fördrag tillämplig med avseende på

Nederländska Antillerna

5. Protokollet den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet

och privilegier

6. Fördraget den 22 april 1970 om ändring av vissa budgetbestämmelser i

fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om
upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Euro-
peiska gemenskaperna

7. Fördraget den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands,

Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nordir-
lands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska
atomenergigemenskapen

8. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 22 januari 1972 om

Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade kon-
ungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska kol- och
stålgemenskapen

9. Fördraget den 10 juli 1975 om ändring av vissa bestämmelser i proto-

kollet om Europeiska investeringsbankens stadga

10. Fördraget den 22 juli 1975 om ändring av vissa finansiella bestämmel-

ser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördra-
get om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för

Europeiska gemenskaperna

11. Akten den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i

församlingen (Europaparlamentet) samt beslutet av Europeiska gemenska-
pernas råd av den 1 februari 1993 om ändring av nämnda akt

12. Fördraget den 28 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till

Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemen-
skapen

13. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 24 maj 1979 om

Hellenska republikens anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen

14. Fördraget den 13 mars 1984 om ändring av fördragen om upprättandet

av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland

15. Fördraget den 12 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugi-

siska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Europeiska atomenergigemenskapen

16. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 11 juni 1985 om

Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europe-
iska kol- och stålgemenskapen

17. Europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986
18. Fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen

488

background image

489

SFS 1998:215

19. Fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken

�sterrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till
Europeiska unionen

20. Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av Fördraget om

Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskap-
erna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige
enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i Fördraget om Europeiska unionen i deras
lydelse enligt Amsterdamfördraget

21. Bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument

som anges i 1-20.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PIERRE SCHORI

Lotty Nordling

(Utrikesdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.