SFS 2003:1059 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

031059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 4 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen skall ha följande ly-
delse.

4 §

2 De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är:

1. Fördraget den 18 april 1951 om upprättandet av Europeiska kol- och

stålgemenskapen

2. Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekono-

miska gemenskapen

3. Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomener-

gigemenskapen

4. Konventionen den 13 november 1962 om ändring av Fördraget om

upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att göra den
särskilda ordningen för associering av utomeuropeiska länder och territorier
som behandlas i fjärde delen av detta fördrag tillämplig med avseende på
Nederländska Antillerna

5. Protokollet den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet

och privilegier

6. Fördraget den 22 april 1970 om ändring av vissa budgetbestämmelser i

fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om
upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Euro-
peiska gemenskaperna

7. Fördraget den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands,

Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nord-
irlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska
atomenergigemenskapen

8. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 22 januari 1972 om

Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade kon-
ungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska kol- och
stålgemenskapen

9. Fördraget den 10 juli 1975 om ändring av vissa bestämmelser i proto-

kollet om Europeiska investeringsbankens stadga

1 Prop. 2002/03:97, bet. 2003/04:KU2, rskr. 2003/04:32.

2 Senaste lydelse 2001:1272 (jfr 2003:9).

SFS 2003:1059

Utkom från trycket
den 12 december 2003

background image

2

SFS 2003:1059

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

10. Fördraget den 22 juli 1975 om ändring av vissa finansiella bestämmel-

ser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördra-
get om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för
Europeiska gemenskaperna

11. Akten den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i

församlingen (Europaparlamentet) samt beslutet av Europeiska unionens råd
av den 25 juni och den 23 september 2002 om ändring av nämnda akt

12. Fördraget den 28 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till

Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemen-
skapen

13. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 24 maj 1979 om

Hellenska republikens anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen

14. Fördraget den 13 mars 1984 om ändring av fördragen om upprättandet

av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland

15. Fördraget den 12 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugi-

siska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Europeiska atomenergigemenskapen

16. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 11 juni 1985 om

Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europe-
iska kol- och stålgemenskapen

17. Europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986
18. Fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen
19. Fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken

Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till
Europeiska unionen

20. Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av Fördraget om

Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskape-
rna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige
enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i Fördraget om Europeiska unionen i deras
lydelse enligt Amsterdamfördraget

21. Nicefördraget den 26 februari 2001 om ändring av Fördraget om Eu-

ropeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna
och vissa akter som hör samman med dem

22. Bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument

som anges i 1–21.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.