SFS 2001:1272 Lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

011272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen skall ha följande ly-
delse.

4 §

2

De fördrag och andra instrument som avses i 2 och 3 §§ är:

1. Fördraget den 18 april 1951 om upprättandet av Europeiska kol- och

stålgemenskapen

2. Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekono-

miska gemenskapen

3. Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska atomener-

gigemenskapen

4. Konventionen den 13 november 1962 om ändring av Fördraget om

upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen i syfte att göra den
särskilda ordningen för associering av utomeuropeiska länder och territorier
som behandlas i fjärde delen av detta fördrag tillämplig med avseende på
Nederländska Antillerna

5. Protokollet den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas immunitet

och privilegier

6. Fördraget den 22 april 1970 om ändring av vissa budgetbestämmelser i

fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördraget om
upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Euro-
peiska gemenskaperna

7. Fördraget den 22 januari 1972 om Konungariket Danmarks, Irlands,

Konungariket Norges och Förenade konungariket Storbritannien och Nord-
irlands anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska
atomenergigemenskapen

8. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 22 januari 1972 om

Konungariket Danmarks, Irlands, Konungariket Norges och Förenade ko-
nungariket Storbritannien och Nordirlands anslutning till Europeiska kol-
och stålgemenskapen

9. Fördraget den 10 juli 1975 om ändring av vissa bestämmelser i proto-

kollet om Europeiska investeringsbankens stadga

1

Prop. 2001/02:8, bet. 2001/02:KUU1, rskr. 2001/02:92.

2

Senaste lydelse 1998:215.

SFS 2001:1272

Utkom från trycket
den 28 december 2001

background image

2

SFS 2001:1272

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

10. Fördraget den 22 juli 1975 om ändring av vissa finansiella bestämmel-

ser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och i fördra-
get om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för
Europeiska gemenskaperna

11. Akten den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i

församlingen (Europaparlamentet) samt beslutet av Europeiska gemenska-
pernas råd av den 1 februari 1993 om ändring av nämnda akt

12. Fördraget den 28 maj 1979 om Hellenska republikens anslutning till

Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemen-
skapen

13. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 24 maj 1979 om

Hellenska republikens anslutning till Europeiska kol- och stålgemenskapen

14. Fördraget den 13 mars 1984 om ändring av fördragen om upprättandet

av Europeiska gemenskaperna i fråga om Grönland

15. Fördraget den 12 juni 1985 om Konungariket Spaniens och Portugi-

siska republikens anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Europeiska atomenergigemenskapen

16. Beslutet av Europeiska gemenskapernas råd av den 11 juni 1985 om

Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Europe-
iska kol- och stålgemenskapen

17. Europeiska enhetsakten den 17 och 28 februari 1986
18. Fördraget den 7 februari 1992 om Europeiska unionen
19. Fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken

Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till
Europeiska unionen

20. Amsterdamfördraget den 2 oktober 1997 om ändring av Fördraget om

Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskape-
rna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige
enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i Fördraget om Europeiska unionen i deras
lydelse enligt Amsterdamfördraget

21. Nicefördraget den 26 februari 2001 om ändring av Fördraget om Eu-

ropeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna
och vissa akter som hör samman med dem

22. Bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument

som anges i 1–21.

Denna lag träder ikraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Anders Kruse
(Utrikesdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.