Lag (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1994:1693
Departement: Utrikesdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:127
Övrigt: Förordning (1994:1693) träder i kraft 1 mars 1995.
Länk: Länk till register

SFS nr:

1994:1693
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1994-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS

1995:127
Övrig text: Förordning (1994:1693) träder i kraft 1 mars 1995.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller tillämpningen av avtalet den 28 september 1994 mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen (övergångsavtalet).

2 §   Artiklarna 1--9 i övergångsavtalet skall gälla som svensk lag.

Den svenska texten till avtalet finns i bilagan till denna lag.

Bilaga AVTAl OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR EN PERIOD EFTER VISSA EFTA-STATERS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEn

REPUBLIKEN FINLAND, REPUBLIKEN ISLAND, KONUNGARIKET NORGE, KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN ÖSTERRIKE

HAR ENATS OM FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat EES-avtalet,
med beaktande av avtalet mellan EFTA-staterna om upprättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol, nedan kallat övervakningsavtalet, och

med beaktande av följande:

Fördraget om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, nedan kallat anslutningsfördraget, undertecknades på Korfu den 24 juni 1994.

Det är nödvändigt att fastställa vissa övergångsbestämmelser för verksamheten hos EFTA: s övervakningsmyndighet och EFTA-domstolen.

Rättigheter och förpliktelser, särskilt rättigheter för enskilda och företag, som har uppkommit inom ramen för EES-avtalet, måste garanteras även efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen.

Det här avtalet påverkar rättigheterna och förpliktelserna för enskilda och företag från såväl anslutande EFTA-stater som EFTA-stater som inte ansluter sig och tredje land.

ARTIKEL 1
   1. Bestämmelserna i övervakningsavtalet skall, i deras lydelse enligt det här avtalet, fortsätta att gälla under en övergångsperiod efter den dag då anslutningsfördraget träder i kraft för de EFTA-stater som ansluter sig till Europeiska unionen.
   2. Det här avtalet skall också gälla för en EFTA-stat som inte ansluter sig till Europeiska unionen vad gäller ärenden där de händelser som givit upphov till ett förfarande inträffade före anslutningen.

En sådan stat skall inte, genom bestämmelser i övervakningsavtalet eller det här avtalet, hindras från att besluta att EFTA: s övervakningsmyndighet och EFTA-domstolen skall agera i ärenden där de händelser som givit upphov till ett förfarande inträffade efter anslutningen, med vilken sammansättning som helst och med den personal som EFTA-staten i fråga anser lämplig.

Om två eller flera EFTA-stater inte ansluter sig till Europeiska unionen skall det beslut som avses i andra stycket fattas i samförstånd av dessa staters regeringar.

ARTIKEL 2

EFTA: s övervakningsmyndighet skall så snart som möjligt efter anslutningen, till Europeiska kommissionen överlämna alla anmälningar och underrättelser som den har mottagit från eller som gäller en anslutande EFTA-stat i enlighet med EES-avtalet och övervakningsavtalet samt som, om den anslutande staten hade varit medlem av Europeiska unionen, skulle ha getts in till kommissionen.

ARTIKEL 3

EFTA: s övervakningsmyndighet skall så snart som möjligt efter anslutningen, till Europeiska kommissionen överlämna anhängiga ärenden som till följd av anslutningen omfattas av kommissionens behörighet.

Detta gäller följande ärenden:
   -- Ärenden som handläggs enligt artiklarna 53, 54, 57, 61 och 62 eller 65 i EES-avtalet eller artikel 1 eller 2 i protokoll 25 till det avtalet, inbegripet ärenden där de faktiska omständigheterna inträffat före anslutningen.
   -- Alla andra ärenden som har väckts hos EFTA: s övervakningsmyndighet inom ramen för övervakningsförfarandet enligt EES-avtalet.

ARTIKEL 4
   1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2 och 3 får EFTA: s övervakningsmyndighet efter anslutningen endast utföra de uppgifter som hänger samman med dess roll i förfaranden inför EFTA-domstolen.
   2. EFTA: s övervakningsmyndighet skall emellertid, under tre månader efter anslutningen, behålla sin behörighet vad gäller ärenden där de händelser som givit upphov till ett förfarande inträffade före anslutningen och som inte till följd av anslutningen omfattas av Europeiska kommissionens behörighet.

ARTIKEL 5
   1. Efter anslutningen får nya förfaranden inledas inför EFTA-domstolen endast i ärenden där de händelser som enligt EES-avtalet eller övervakningsavtalet givit upphov till ett förfarande inträffade före anslutningen och där en ansökan lämnas till EFTA-domstolen inom tre månader efter anslutningen. En talan enligt artikel 36 eller 37 i övervakningsavtalet får emellertid väckas inom de tidsfrister som angesä i artikel 36 tredje stycket och artikel 37 andra stycket i övervakningsavtalet, i dess lydelse enligt artikel 6 a i det här avtalet.
   2. Efter anslutningen får nya förfaranden enligt artikel 32 i övervakningsavtalet inte inledas inför EFTA-domstolen.

ARTIKEL 6

För det här avtalet gäller följande:
      a) De tidsfrister som fastställs i artikel 36 tredje stycket och artikel 37 andra stycket i övervakningsavtalet skall efter anslutningen vara en månad.
      b) Den tidsfrist som fastställs i artikel 20 i protokoll 5 till övervakningsavtalet skall efter anslutningen vara en månad.
      c) EFTA-domstolen uppmuntras att förkorta de processuella tidsfrister som fastställts i dess rättegångsregler, antingen allmänt eller i enskilda ärenden, med vederbörlig hänsyn till de berörda parternas grundläggande processuella rättigheter. För de beslut som EFTA-domstolen fattar i detta avseende krävs inget godkännande av EFTA-staternas regeringar.

ARTIKEL 7

EFTA-domstolen skall avsluta alla anhängiga ärenden inom sex månader efter anslutningen. Regeringarna för parterna till det här avtalet får emellertid, senast sju veckor före utgången av dessa sex månader, i samförstånd förlänga denna period med högst sex månader.

ARTIKEL 8

Artikel 13 i protokoll 5 till övervakningsavtalet skall inte tillämpas på domare i EFTA-domstolen som tjänstgör enligt det här avtalet.

ARTIKEL 9
   1. Detta avtal är upprättat i ett enda original på engelska, finska, isländska, norska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga.
   2. Detta avtal skall ratificeras av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras respektive konstitutionella krav.

Det skall deponeras hos Sveriges regering, som skall överlämna bestyrkta kopior till alla övriga avtalsslutande parter.

Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Sveriges regering som skall anmäla detta till alla övriga avtalsslutande parter.
   3. Detta avtal träder i kraft mellan Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken Österrike samma dag som anslutningsfördraget, under förutsättning att dessa stater har deponerat sina ratifikationsinstrument före den dagen.

Efter den dagen träder detta avtal i kraft den första dagen i månaden efter den då den sista deponeringen gjordes. Om denna deponering görs senare än femton dagar före påföljande månads början träder detta avtal emellertid i kraft först den första dagen i den andra månaden efter den då deponeringen gjordes.
   4. Furstendömet Liechtenstein kan ansluta sig till detta avtal samma dag, under förutsättning att EES-avtalet och övervakningsavtalet senast den dagen har trätt i kraft med avseende på Liechtenstein och att Liechtenstein har deponerat sitt anslutningsinstrument avseende detta avtal. Efter den dagen kan Liechtenstein ansluta sig till detta avtal den första dagen i månaden efter den då Liechtensteins anslutningsinstrument avseende detta avtal har deponerats, under förutsättning att EES-avtalet och övervakningsavtalet har trätt i kraft med avseende på Liechtenstein.

Anslutningsinstrumentet skall deponeras hos Sveriges regering som skall anmäla detta till alla avtalsslutande parter.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.