SFS 1994:1693 Lag om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen / SFS 1994:1693 Lag om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen
SFS 1994_1693 Lag om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1693

Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om övergångsbestämmelser för en period efter vissa
EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller tillämpningen av avtalet den 28 september 1994

mellan Finland, Island, Norge, Sverige och �sterrike om övergångsbe-
stämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeis-
ka unionen (övergångsavtalet).

2 § Artiklarna 1 - 9 i övergångsavtalet skall gälla som svensk lag.

Den svenska texten till avtalet finns i bilagan till denna lag2.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

MATS HELLSTR�M

(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1994/95:36, bet. 1994/95: UU10, rskr. 1994/95:115.

2

Texterna på de övriga språken finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.

6252

background image

SFS 1994:1693

Bilaga

AVTAL

OM �VERG�&NGSBEST�MMELSER

F�R EN PERIOD EFTER VISSA EFTA-STATERS ANSLUTNING

TILL EUROPEISKA UNIONEN

REPUBLIKEN FINLAND,
REPUBLIKEN ISLAND,
KONUNGARIKET NORGE,
KONUNGARIKET SVERIGE OCH
REPUBLIKEN �STERRIKE

HAR ENATS OM F�LJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
nedan kallat EES-avtalet,

med beaktande av avtalet mellan EFTA-staterna om upprättandet av en
övervakningsmyndighet och en domstol, nedan kallat övervakningsavta-
let, och

med beaktande av följande:

Fördraget om Konungariket Norges, Republiken �sterrikes, Republiken
Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen,
nedan kallat anslutningsfördraget, undertecknades på Korfu den 24 juni

1994.

Det är nödvändigt att fastställa vissa övergångsbestämmelser för verksam-
heten hos EFTA: s övervakningsmyndighet och EFTA-domstolen.

Rättigheter och förpliktelser, särskilt rättigheter för enskilda och företag,
som har uppkommit inom ramen för EES-avtalet, måste garanteras även
efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen.

Det här avtalet påverkar rättigheterna och förpliktelserna för enskilda och
företag från såväl anslutande EFTA-stater som EFTA-stater som inte
ansluter sig och tredje land.

ARTIKEL 1

1. Bestämmelserna i övervakningsavtalet skall, i deras.lydelse enligt det

här avtalet, fortsätta att gälla under en övergångsperiod efter den dag då
anslutningsfördraget träder i kraft för de EFTA-stater som ansluter sig till
Europeiska unionen.

2. Det här avtalet skall också gälla för en EFTA-stat som inte ansluter sig
till Europeiska unionen vad gäller ärenden där de händelser som givit
upphov till ett förfarande inträffade före anslutningen.

En sådan stat skall inte, genom bestämmelser i övervakningsavtalet eller

6253

background image

SFS 1994:1693

det här avtalet, hindras från att besluta att EFTA: s övervakningsmyndig-
het och EFTA-domstolen skall agera i ärenden där de händelser som givit
upphov till ett förfarande inträffade efter anslutningen, med vilken sam-
mansättning som helst och med den personal som EFTA-staten i fråga
anser lämplig.

Om två eller flera EFTA-stater inte ansluter sig till Europeiska unionen

skall det beslut som avses i andra stycket fattas i samförstånd av dessa
staters regeringar.

ARTIKEL 2

EFTA: s övervakningsmyndighet skall så snart som möjligt efter anslut-
ningen, till Europeiska kommissionen överlämna alla anmälningar och
underrättelser som den har mottagit från eller som gäller en anslutande
EFTA-stat i enlighet med EES-avtalet och övervakningsavtalet samt som,
om den anslutande staten hade varit medlem av Europeiska unionen,
skulle ha getts in till kommissionen.

ARTIKEL 3

EFTA:s övervakningsmyndighet skall så snart som möjligt efter anslut-
ningen, till Europeiska kommissionen överlämna anhängiga ärenden som
till följd av anslutningen omfattas av kommissionens behörighet.

Detta gäller följande ärenden:

� �renden som handläggs enligt artiklarna 53, 54, 57, 61 och 62 eller 65 i

EES-avtalet eller artikel 1 eller 2 i protokoll 25 till det avtalet, inbegripet
ärenden där de faktiska omständigheterna inträffat före anslutningen.

� Alla andra ärenden som har väckts hos EFTA: s övervakningsmyndig-

het inom ramen för övervakningsförfarandet enligt EES-avtalet.

ARTIKEL 4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2 och 3 får EFTA: s

övervakningsmyndighet efter anslutningen endast utföra de uppgifter som
hänger samman med dess roll i förfaranden inför EFTA-domstolen.

2. EFTA:s övervakningsmyndighet skall emellertid, under tre månader
efter anslutningen, behålla sin behörighet vad gäller ärenden där de hän-
delser som givit upphov till ett förfarande inträffade före anslutningen och
som inte till följd av anslutningen omfattas av Europeiska kommissionens
behörighet.

ARTIKEL 5

1. Efter anslutningen får nya förfaranden inledas inför EFTA-domstolen

endast i ärenden där de händelser som enligt EES-avtalet eller övervak-
ningsavtalet givit upphov till ett förfarande inträffade före anslutningen
och där en ansökan lämnas till EFTA-domstolen inom tre månader efter
anslutningen. En talan enligt artikel 36 eller 37 i övervakningsavtalet får

6254

background image

SFS 1994:1693

emellertid väckas inom de tidsfrister som angesä i artikel 36 tredje stycket
och artikel 37 andra stycket i övervakningsavtalet, i dess lydelse enligt
artikel 6 a i det här avtalet.

2. Efter anslutningen får nya förfaranden enligt artikel 32 i övervaknings-
avtalet inte inledas inför EFTA-domstolen.

ARTIKEL 6

För det här avtalet gäller följande:

a) De tidsfrister som fastställs i artikel 36 tredje stycket och artikel 37
andra stycket i övervakningsavtalet skall efter anslutningen vara en må-
nad.

b) Den tidsfrist som fastställs i artikel 20 i protokoll 5 till övervakningsav-
talet skall efter anslutningen vara en månad.

c) EFTA-domstolen uppmuntras att förkorta de processuella tidsfrister
som fastställts i dess rättegångsregler, antingen allmänt eller i enskilda
ärenden, med vederbörlig hänsyn till de berörda parternas grundläggande
processuella rättigheter. För de beslut som EFTA-domstolen fattar i detta
avseende krävs inget godkännande av EFTA-staternas regeringar.

ARTIKEL 7

EFTA-domstolen skall avsluta alla anhängiga ärenden inom sex månader
efter anslutningen. Regeringarna för parterna till det här avtalet får emel-
lertid, senast sju veckor före utgången av dessa sex månader, i samförstånd
förlänga denna period med högst sex månader.

ARTIKEL 8

Artikel 13 i protokoll 5 till övervakningsavtalet skall inte tillämpas på

domare i EFTA-domstolen som tjänstgör enligt det här avtalet.

ARTIKEL 9

1. Detta avtal är upprättat i ett enda original på engelska, finska, isländska,

norska, svenska och tyska, vilka samtliga texter är lika giltiga.

2. Detta avtal skall ratificeras av de avtalsslutande parterna i enlighet med
deras respektive konstitutionella krav.

Det skall deponeras hos Sveriges regering, som skall överlämna bestyrk-

ta kopior till alla övriga avtalsslutande parter.

Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Sveriges regering som

skall anmäla detta till alla övriga avtalsslutande parter.

3. Detta avtal träder i kraft mellan Republiken Finland, Republiken Is-
land, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Republiken �sterri-
ke samma dag som anslutningsfördraget, under förutsättning att dessa
stater har deponerat sina ratifikationsinstrument före den dagen.

6255

background image

SFS 1994:1693

Efter den dagen träder detta avtal i kraft den första dagen i månaden

efter den då den sista deponeringen gjordes. Om denna deponering görs
senare än femton dagar före påföljande månads början träder detta avtal
emellertid i kraft först den första dagen i den andra månaden efter den då
deponeringen gjordes.

4. Furstendömet Liechtenstein kan ansluta sig till detta avtal samma dag,
under förutsättning att EES-avtalet och övervakningsavtalet senast den
dagen har trätt i kraft med avseende på Liechtenstein och att Liechtenstein
har deponerat sitt anslutningsinstrument avseende detta avtal. Efter den
dagen kan Liechtenstein ansluta sig till detta avtal den första dagen i
månaden efter den då Liechtensteins anslutningsinstrument avseende det-
ta avtal har deponerats, under förutsättning att EES-avtalet och övervak-
ningsavtalet har trätt i kraft med avseende på Liechtenstein.

Anslutningsinstrumentet skall deponeras hos Sveriges regering som skall

anmäla detta till alla avtalsslutande parter.

TILL BEVIS H�RP�& har undertecknade befullmäktigade undertecknat
detta avtal.

Som skedde i Bryssel den 28 september 1994.

6256

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.