SFS 2015:267 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden / SFS 2015:267 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
150267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s
förordningar om strukturstöd och om stöd till
utveckling av landsbygden;

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1994:1708) om

EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbyg-
den samt 1�7 §§ ska ha följande lydelse.

Lag om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling
av landsbygden

2

1 §

3

I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EU:s strukturstöd och

stöd till utveckling av landsbygden ska kunna genomföras i Sverige.

Med EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av

landsbygden avses i denna lag EU:s förordningar om

1. stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska

socialfonden, och

2. stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

2 §

4

Tillsyn och annan kontroll över att reglerna i EU:s förordningar om

strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden följs utövas av den
eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon

annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsyn överlåts, ska vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla

även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits.

3 §

5

För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde

till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen som
används i sådan verksamhet eller i samband med hantering av sådana produk-
ter som stödet avser. Tillsynsmyndigheten får göra de undersökningar och ta
de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela förelägganden som

1 Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193.

2 Senaste lydelse 1999:1316.

3 Senaste lydelse 1999:1316.

4 Senaste lydelse 1999:1316.

5 Senaste lydelse 1998:564.

SFS 2015:267

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:267

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

kan förenas med vite för att få tillgång till handlingarna. Den som är föremål
för tillsyn ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna
bedrivas.

Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid till-

synen.

4 §

Bestämmelserna i 3 § första stycket och andra stycket första meningen

gäller också för Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten
och för inspektörer som är utsedda av dessa institutioner.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur tillsynen ska bedrivas.

6 §

6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att ränta ska betalas på belopp enligt EU:s förordningar
om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden om mottagaren
inte är berättigad till beloppet och detta ska återbetalas.

7 §

7

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att avgifter ska tas ut för tillsynen enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 1999:1316.

7 Senaste lydelse 1999:1316.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.