SFS 2017:245 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden / SFS 2017:245 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
170245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s
förordningar om strukturstöd och om stöd till
utveckling av landsbygden;

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1994:1708) om EU:s

förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

2 ska

införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Bestämmelserna i 3 och 4 §§ denna lag ska inte tillämpas vid kontrol-

ler och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kon-
troller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämp-
ning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2015:267.

SFS 2017:245

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.