SFS 1994:1708 Lag om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

SFS 1994_1708 Lag om EG_s förordningar om miljö- och strukturstöd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6274

Lag
om EG: s förordningar om miljö- och strukturstöd;

SFS 1994:1708
Utkom från trycket
den 29 december 1994

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges bestämmelser som behövs för att de miljö- och

strukturstöd som ingår i EG: s gemensamma jordbrukspolitik skall kunna
genomföras i Sverige.

Med EG: s förordningar om miljö- och strukturstöd avses i denna lag

EG: s förordningar2 om stöd till

1. miljövänliga brukningsmetoder inom lantbruket och bevarande av

odlingslandskapet,

2. skogliga åtgärder inom jordbruket,
3. förtidspensionering av jordbrukare,
4. bearbetning och avsättning av jord- och skogsbruksprodukter,
5. förbättring av strukturen inom jordbruket, och
6. landsbygdsutveckling.

1

Prop. 1994/95:75, bet. 1994/95: JoU7, rskr. 1994/95:126.

2

Förordningarna finns förtecknade i kapitel 03 i registret över gällande EGT-rättsak-

ter Directory of Community legislation in force and other acts of the Community
institutions.

background image

Tillsyn och kontroll

2 § Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av reglerna i EG:s
förordningar om miljö- och strukturstöd utövas av den eller de myndighe-
ter som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon

annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsyn överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen

gälla även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits.

3 § För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträ-
de till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen
som används i samband med hantering av jordbruksprodukter. Tillsyns-

myndigheten får göra de undersökningar och ta de prover som behövs för
tillsynen utan att ersättning lämnas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela föreläggan-
de som kan förenas med vite för att få tillgång till handlingarna. Den som
är föremål för tillsyn skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att
tillsynen skall kunna bedrivas.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid

tillsynen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskri-

va att det tas ut en avgift för tillsynen enligt denna lag.

4 § Bestämmelserna i 3 § första stycket och andra stycket första mening-
en gäller också för EG:s institutioner och av institutionerna utsedda
inspektörer.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas.

Ränta

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva att ränta skall betalas på belopp enligt EG: s förordningar om miljö-
och strukturstöd om mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta
skall återbetalas.

överklagande

7 § En myndighets beslut i ett särskilt fall enligt denna lag får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

6275

SFS 1994:1708

background image

6276

SFS 1994:1708

Denna lag träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av

Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

ANNA LINDH
(Jordbruksdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.