SFS 1997:105 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EGsförordningar om miljö- och strukturstöd

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden / SFS 1997:105 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EGsförordningar om miljö- och strukturstöd
SFS 1997_105 Lag om ändring i lagen (1994_1708) om EGsförordningar om miljö- och strukturstöd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:105
Utkom från trycket
den 3 april 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s
förordningar om miljö- och strukturstöd;

utfärdad den 13 mars 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1708) om

EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

dels att nuvarande 7 § skall betecknas 8 §,
dels att 3 § skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 7 § skall sättas närmast före den

nya 8 §,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 §, och före den nya 7 §

en ny rubrik av följande lydelse.

3 §2 För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde
till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen som an-
vänds i samband med hantering av jordbruksprodukter. Tillsynsmyndigheten
får göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att
ersättning lämnas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela föreläggande som
kan förenas med vite för att få tillgång till handlingarna. Den som är föremål
för tillsyn skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsynen skall
kunna bedrivas.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsy-

nen.

Avgifter

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva att avgifter skall tas ut för tillsynen enligt denna lag och för kartor som
tillhandahålls i ärenden om stöd enligt EG:s förordningar om miljö- och
strukturstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1997.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1996/97:48, bet. 1996/97:JoU7, rskr. 1996/97:157.

2

�ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

132

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.