SFS 1998:564 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden / SFS 1998:564 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd
980564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s
förordningar om miljö- och strukturstöd;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1994:1708) om

EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd skall ha följande lydelse.

1 §

I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EG:s miljö- och

strukturstöd skall kunna genomföras i Sverige.

Med EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd avses i denna lag EG:s

förordningar om stöd till

1. gemenskapsinitiativ och andra av gemenskapen prioriterade mål för

strukturfonderna, med undantag för stöd från Fonden för fiskets utveckling,

2. miljövänliga brukningsmetoder inom lantbruket och bevarande av od-

lingslandskapet,

3. skogliga åtgärder inom jordbruket, och
4. förtidspensionering av jordbrukare.

3 §

2

För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde

till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen som an-
vänds i sådan verksamhet eller i samband med hantering av sådana produk-
ter som stödet avser. Tillsynsmyndigheten får göra de undersökningar och ta
de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela förelägganden
som kan förenas med vite för att få tillgång till handlingarna. Den som är fö-
remål för tillsyn skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsynen
skall kunna bedrivas.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsy-

nen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

1

Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318.

2

Senaste lydelse 1997:105.

SFS 1998:564

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

SFS 1998:564

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

På regeringens vägnar

ANNIKA �&HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.