SFS 2021:892 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden / SFS 2021:892 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
SFS2021-892.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om

strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Utfärdad den 7 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1994:1708) om EU:s
förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden2
ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för ett sådant kontrollorgan som avses i
artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848
av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska
produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 837/2007 att lämna
uppgifter till en myndighet som prövar ärenden om EU-stöd för ekologisk
produktion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:187, bet. 2021/22:MJU3, rskr. 2021/22:5.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2015:267.

SFS

2021:892

Publicerad
den

13 oktober 2021

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.