SFS 2022:61 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden / SFS 2022:61 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
SFS2022-61.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4

5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om

strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Utfärdad den 27 januari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2 och 6 §§ lagen (1994:1708) om
EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av lands-
bygden2 ska ha följande lydelse.

1 §3 Denna lag kompletterar sådana EU-förordningar som innehåller
bestämmelser om stöd från

1. Europeiska regionala utvecklingsfonden,
2. Europeiska socialfonden,
3. Europeiska socialfonden+,
4. Fonden för en rättvis omställning, och
5. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Regeringen ska i Svensk författningssamling tillkännage vilka grund-

förordningar som avses.

2 §4 Tillsyn och annan kontroll över att de EU-förordningar som lagen
kompletterar följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen
bestämmer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får

överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsyn överlåts, ska vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla

även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits.

6 §5 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att ränta ska betalas på stödbelopp som lämnats ur
de fonder som anges i 1 § första stycket, om mottagaren inte är berättigad
till beloppet och detta ska återbetalas.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022.

1 Prop. 2021/22:48, bet. 2021/22:NU7, rskr. 2021/22:130.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2015:267.
3 Senaste lydelse 2015:267.
4 Senaste lydelse 2015:267.
5 Senaste lydelse 2015:267.

SFS

2022:61

Publicerad
den

1 februari 2022

background image

2

SFS

2022:61

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN S�THERBERG

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.