SFS 1999:1316 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden / SFS 1999:1316 Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd
991316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s
förordningar om miljö- och strukturstöd;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att rubriken till lagen (1994:1708) om

EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd samt 1, 2, 6 och 7 §§ skall ha
följande lydelse.

Lag om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till
utveckling av landsbygden

1 §

2

I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EG:s strukturstöd

och stöd till utveckling av landsbygden skall kunna genomföras i Sverige.

Med EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av

landsbygden avses i denna lag EG:s förordningar om

1. stöd till gemenskapsinitiativ och andra av gemenskapen prioriterade

mål för strukturfonderna, med undantag för stöd från Fonden för fiskets ut-
veckling, och

2. stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

(EUGFJ) till utveckling av landsbygden.

2 §

Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av reglerna i EG:s för-

ordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden utö-
vas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon

annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsyn överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla

även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva att ränta skall betalas på belopp enligt EG:s förordningar om struktur-
stöd och om stöd till utveckling av landsbygden om mottagaren inte är berät-
tigad till beloppet och detta skall återbetalas.

7 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva att avgifter skall tas ut för tillsynen enligt denna lag och för kartor

1

Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 23, bet. 1999/2000:MJU2, rskr. 1999/2000:91.

2

Senaste lydelse 1998:564.

3

Senaste lydelse 1997:105.

SFS 1999:1316

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1316

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

som tillhandahålls i ärenden om stöd enligt EG:s förordningar om struktur-
stöd och om stöd till utveckling av landsbygden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.