SFS 2016:825 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken / SFS 2016:825 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
160825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s
förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1709) om EG:s

förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

dels att rubriken till lagen samt 1�8 och 10�12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 10 a�10 f §§, och närmast före

10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Lag om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

1 §

2

I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EU:s gemensamma

fiskeripolitik ska kunna genomföras i Sverige.

Med EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken avses i

denna lag EU:s förordningar om

1. åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskresurserna,
2. stöd för åtgärder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och

den integrerade havspolitiken, och

3. marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter.
Denna lag tillämpas inte i fråga om sådana bestämmelser i EU:s förord-

ningar om den gemensamma fiskeripolitiken som helt faller inom tillämp-
ningsområdet för livsmedelslagen (2006:804).

2 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga

om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken meddela före-
skrifter som får finnas som komplettering till förordningarna eller som behövs
för verkställigheten av förordningarna.

Första stycket gäller inte föreskrifter om frågor som avses i fiskelagen

(1993:787).

3 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i fråga

om annan verksamhet än fiske, meddela föreskrifter om att en näringsidkare
som befattar sig med fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas av EU:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska lämna uppgifter om

1 Prop. 2015/16:118, bet. 2015/16:MJU17, rskr. 2015/16:297.

2 Senaste lydelse 2006:824.

3 Senaste lydelse 1995:1389.

4 Senaste lydelse 1995:1389.

SFS 2016:825

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

2

SFS 2016:825

1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,

omlastning, landning, inköp, försäljning, import och export, och

2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

4 §

5

Tillsyn och annan kontroll av efterlevnaden av andra regler i EU:s för-

ordningar om den gemensamma fiskeripolitiken än bestämmelser om fisket
och av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag utövas av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får över-

låta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsynen överlåts ska det som sägs om tillsynsmyndigheten i lagen

gälla även den myndighet som tillsynen överlåts till.

5 §

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som be-

hövs för att reglerna i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripoliti-
ken och föreskrifter meddelade med stöd av lagen ska följas.

Tillsynsmyndigheten får förena beslut om föreläggande eller förbud med

vite.

6 §

För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde

till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra ut-
rymmen där fiskeri- och vattenbruksprodukter hanteras. Tillsynsmyndigheten
får göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att
ersättning lämnas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar som behövs för tillsynen. Den som är föremål för tillsyn ska tillhanda-
hålla den hjälp som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsy-

nen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för tillsynen enligt denna lag.

7 §

Bestämmelserna i 6 § första och andra styckena gäller också för Europe-

iska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och för inspektörer som ut-
setts av dessa institutioner.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att den som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt EU:s för-
ordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska föra anteckningar om
mottaget stöd och betalda avgifter och att dessa anteckningar ska bevaras
under viss tid.

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att ränta ska betalas på belopp enligt EU:s förordningar
om den gemensamma fiskeripolitiken, om

1. beloppet betalas efter förfallodagen,
2. mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta ska betalas tillbaka.

5 Senaste lydelse 1995:1389.

background image

3

SFS 2016:825

Sanktionsavgifter

10 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om att den som överträtt be-

stämmelser om uppgiftsskyldighet eller märkningskrav i EU:s förordningar
om den gemensamma fiskeripolitiken eller föreskrifter meddelade med stöd
av 2 och 3 §§ ska betala en sanktionsavgift.

Avgiftens storlek ska framgå av regeringens föreskrifter. Avgiften ska

uppgå till minst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor. När regeringen med-
delar föreskrifter om avgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträ-
delsen är och till betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser.

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

10 b §

Sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett upp-

såtligen eller av oaktsamhet.

Sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid prövningen av

denna fråga ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyl-

dige inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att
göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyl-

dige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller kunnat på-
verka,

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle

inträffa, eller

4. om det är fråga om en enstaka överträdelse som saknar betydelse i kon-

trollhänseende eller är obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse
som har överträtts.

10 c §

Den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om sanktions-

avgift.

Innan sanktionsavgift beslutas ska den som anspråket riktas mot ha fått till-

fälle att yttra sig. Om denne inte har fått tillfälle att yttra sig inom två år från
det att överträdelsen skedde får någon sanktionsavgift inte beslutas.

10 d §

Om ett vite har dömts ut får inte sanktionsavgift beslutas för samma

gärning.

10 e §

Ett beslut om sanktionsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken

när det har fått laga kraft.

10 f §

Sanktionsavgiften faller bort om beslutet inte har verkställts inom

fem år från det att beslutet fått laga kraft.

11 §

6

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av grov oaktsamhet bryter mot EU:s förordningar om den gemensamma fis-
keripolitiken eller föreskrifter meddelade med stöd av denna lag i fråga om
kvalitetsnormer och andra bestämmelser för handeln med fiskeri- och vatten-
bruksprodukter.

6 Senaste lydelse 2003:252.

background image

4

SFS 2016:825

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Till ansvar enligt första stycket ska det inte dömas om gärningen kan leda

till sanktionsavgift enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 10 a §.

12 §

7

Om ett vite har dömts ut får det inte dömas till ansvar enligt denna lag

för samma gärning.

Till ansvar enligt denna lag ska det inte heller dömas om gärningen är ringa

eller belagd med straff enligt brottsbalken, lagen (2000:1254) om straff för
smuggling eller fiskelagen (1993:787).

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om överträdelser som har skett före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

7 Senaste lydelse 2000:1254.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.