SFS 1994:1709 Lag om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken / SFS 1994:1709 Lag om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
SFS 1994_1709 Lag om EG_s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6276

SFS 1994:1709
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om EG: s förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EG: s gemensamma
fiskeripolitik skall kunna genomföras i Sverige.

Med EG: s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken avses i

denna lag EG: s förordningar2 om

1. åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskresurserna,

2. strukturåtgärder för fiskerinäringen, och
3. marknadsreglering av fisk och fiskprodukter.

Nationella föreskrifter

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i fråga om
EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken meddela före-
skrifter som får finnas söm komplettering till förordningarna eller som
behövs för verkställigheten av förordningarna.

Uppgiftsskyldighet

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva att en näringsidkare som fiskar eller på annat sätt tar befattning med
fisk eller fiskprodukter som omfattas av EG: s förordningar om den ge-
mensamma fiskeripolitiken skall lämna uppgifter om

1

Prop. 1994/95:75, bet. 1994/95: JoU7, rskr. 1994/95:126.

2

Förordningarna finns förtecknade i kapitel 04 i registret över gällande EGT-rättsak-

ter Directory of Community legislation in force and other acts of the Community

institutions.

background image

6277

SFS 1994:1709

1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångs-

ten, omlastning, landning, inköp, försäljning, import och export, och

2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningar-

na.

Tillsyn och kontroll

4 § Tillsyn och annan kontroll av efterlevnaden av reglerna i EG:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och av föreskrifter
meddelade med stöd av denna lag utövas av den eller de myndigheter

regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon

annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsyn överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen

gälla även den myndighet till vilken tillsynen har överlåtits.

5 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att reglerna i EG: s förordningar om den gemensamma fiskeri-
politiken och föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut

vite.

6 § För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträ-
de till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra
utrymmen där fisk och fiskprodukter hanteras. Tillsynsmyndigheten får
göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att
ersättning lämnas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen. Den som är föremål för tillsyn skall
tillhandahålla den hjälp som behövs för tillsynen.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid

tillsynen.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva att

det tas ut avgifter för tillsynen enligt denna lag.

7 § Bestämmelserna i 6 § första och andra styckena gäller också för EG: s
institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva att den som mottar stöd eller betalar avgifter enligt EG: s förord-
ningar om den gemensamma fiskeripolitiken skall föra anteckningar om
mottaget stöd och betalda avgifter och att dessa anteckningar skall bevaras
under viss tid.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om hur tillsynen och kontrollen skall bedrivas.

background image

SFS 1994:1709

6278

Denna lag träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av

Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft. Genom lagen
upphävs lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område.

Ränta

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

föreskriva att ränta skall betalas på belopp enligt EG: s förordningar om
den gemensamma fiskeripolitiken, om

1. beloppet betalas efter förfallodagen,

2. mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall återbetalas.

Straff

11 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåt-

ligen eller av grov oaktsamhet bryter mot EG:s förordningar om den
gemensamma fiskeripolitiken eller föreskrifter meddelade med stöd av
denna lag i fråga om

1. uppgiftsskyldighet,

2. kvalitetsnormer och andra bestämmelser för handeln med fisk och

fiskprodukter.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

eller av grov oaktsamhet bryter mot EG: s förordningar om den gemen-
samma fiskeripolitiken genom otillåtet fiske eller genom att behålla, om-
lasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fångst i strid mot förord-
ningarna.

Den som begår brott enligt andra stycket genom att bedriva ett otillåtet

trålfiske döms till böter, lägst ettusen kronor och högst ett krontal som
motsvarar etthundra gånger antalet hästkrafter (DIN) i motorn på det
fiskefartyg som använts för bogsering av trålen, eller till fängelse i högst sex
månader.

Vid brott enligt andra stycket tillämpas bestämmelserna i fiskelagen

(1993:787) om särskilda rättsverkningar m. m.

12 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud

döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet.

Till ansvar enligt denna lag skall inte heller dömas om gärningen är ringa

eller belagd med straff enligt brottsbalken eller lagen (1960:418) om straff

för varusmuggling.

överklagande

13 § En myndighets beslut i ett särskilt fall enligt denna lag får överkla-

gas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

background image

6279

SFS 1994:1709

�ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har väckts

och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit under lagens giltig-
hetstid. Detsamma gäller i fråga om befrielse från eller nedsättning eller
återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

ANNA LINDH
(Jordbruksdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.