SFS 1995:1389 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EGs förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken / SFS 1995:1389 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EGs förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
SFS 1995_1389 Lag om ändring i lagen (1994_1709) om EGs förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2637

Lag
om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar
om den gemensamma fiskeripolitiken;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 3, 4, 11 och 12 §§ lagen

(1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
skall ha följande lydelse.

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i fråga om
EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken meddela före-

skrifter som får finnas som komplettering till förordningarna eller som
behövs för verkställigheten av förordningarna.

1

Prop. 1995/96:8, bet. 1995/96:JoU5, rskr. 1995/96:85.

SFS 1995:1389
Utkom från trycket
den 22 december 1995

background image

SFS 1995:1389

Första stycket gäller inte föreskrifter angående frågor som avses i fiske-

lagen (1993:787).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, för
verksamhet som inte utgör yrkesmässigt fiske enligt fiskelagen (1993:787),
föreskriva att en näringsidkare som tar befattning med fisk eller fiskpro-
dukter som omfattas av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeri-
politiken, skall lämna uppgifter om

1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångs-

ten, omlastning, landning, inköp, försäljning, import och export, och

2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

4 § Tillsyn och annan kontroll av efterlevnaden av andra regler i EG:s
förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken än bestämmelser om

fisket och av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag utövas av den
eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva, att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon

annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsynen överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen

gälla även den myndighet till vilken tillsynen överlåts.

11 §2 Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot EG: s förordningar om den

gemensamma fiskeripolitiken eller föreskrifter meddelade med stöd av
denna lag i fråga om

1. uppgiftsskyldighet,

2. kvalitetsnormer och andra bestämmelser för handeln med fisk och

fiskprodukter.

12 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud

döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet.

Till ansvar enligt denna lag skall inte heller dömas om gärningen är ringa

eller belagd med straff enligt brottsbalken, lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling eller fiskelagen (1993:787).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

2

�ndringen innebär att andra-fjärde styckena upphävs.

2638

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.