SFS 1998:130 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken / SFS 1998:130 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
SFS 1998_130 Lag om ändring i lagen (1994_1709) om EG_s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:130
Utkom från trycket
den 31 mars 1998

Lag
om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s
förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken;

utfärdad den 26 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1709) om EG:s

förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken skall ha följande lydelse.

1 § I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EG:s gemensamma
fiskeripolitik skall kunna genomföras i Sverige.

Med EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken avses i

denna lag EG:s förordningar om

1. åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskresurserna,

2. strukturåtgärder för fiskerinäringen, och
3. marknadsreglering av fisk och fiskprodukter.
Denna lag tillämpas inte i fråga om sådana bestämmelser i EG:s förord-

ningar om den gemensamma fiskeripolitiken som helt faller inom tillämp-
ningsområdet för livsmedelslagen (1971:511).

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

På regeringens vägnar

ANNIKA �&HNBERG

Daniel Samuelson

(Jordbruksdepartementet)

292

1

Prop. 1997/98:48, bet. 1997/98:JoU21, rskr. 1997/98:179.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.