SFS 2003:252 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken / SFS 2003:252 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
030252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s
förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken;

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1994:1709) om EG:s

förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken skall ha följande lydelse.

11 §

2 Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av grov oaktsamhet bryter mot EG:s förordningar om den gemensamma fis-
keripolitiken eller föreskrifter meddelade med stöd av denna lag i fråga om

1. uppgiftsskyldighet,
2. kvalitetsnormer och andra bestämmelser för handeln med fisk och fisk-

produkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2002/03:41, bet. 2002/03:MJU16, rskr. 2002/03:173.

2 Senaste lydelse 1995:1389.

SFS 2003:252

Utkom från trycket
den 5 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.