SFS 2006:824 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken / SFS 2006:824 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
060824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s
förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 § lagen (1994:1709) om EG:s

förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

2

ordet ⬝livsmedelslagen

(1971:511)⬝ skall bytas ut mot ⬝livsmedelslagen (2006:804)⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

Senaste lydelse 1998:130.

SFS 2006:824

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.