SFS 2000:1254 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken / SFS 2000:1254 Lag om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken
001254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s
förordningar om den gemensamma
fiskeripolitiken;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 12 § lagen (1994:1709) om EG:s

förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

2

orden ⬝lagen

(1960:418) om straff för varusmuggling⬝ skall bytas ut mot ⬝lagen
(2000:1225) om straff för smuggling⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

2

Senaste lydelse av 12 § 1995:1389.

SFS 2000:1254

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.