Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.. Författningen har upphävts genom: SFS 2022:62

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1996:506
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:115
Länk: Länk till register

SFS nr:

1996:506
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1996-05-30
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:115
Upphävd: 2022-03-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2022:62
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Regeringen får till de kommittéer och organ som anges i 2 § överlåta förvaltningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt operativt program. Uppgifter som får överlåtas får innefatta myndighetsutövning. Lag (2010:115).

2 §   Överlåtelse får ske till
   1. en övervakningskommitté som är inrättad i enlighet med artikel 63 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,
   2. en sådan gemensam övervakningskommitté som avses i kommissionens förordning (EG) nr 951/2007 av den 9 augusti 2007 om fastställande av tillämpningsbestämmelser för program för gränsöverskridande samarbete som finansieras inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument,
   3. ett organ i en annan medlemsstat vilket enligt ett fastställt operativt program för europeiskt territoriellt samarbete ska vara förvaltande eller attesterande myndighet för det programmet i enlighet med artikel 59 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999,
   4. ett organ i en annan medlemsstat vilket enligt ett fastställt gemensamt operativt program för gränsöverskridande samarbete ska vara gemensam förvaltande myndighet för det programmet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument och kommissionens förordning (EG) nr 951/2007,
   5. en styrkommitté som inrättats för genomförande av ett fastställt operativt program för europeiskt territoriellt samarbete i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006, eller
   6. en urvalskommitté som inrättats för att fullgöra uppgifter inom ramen för ett fastställt gemensamt operativt program för gränsöverskridande samarbete i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 951/2007. Lag (2010:115).
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.