SFS 1996:506 Lag om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. / SFS 1996:506 Lag om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté
SFS 1996_506 Lag om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:506
Utkom från trycket
den 11 juni 1996

Lag
om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en
övervakningskommitté;

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Regeringen får överlåta till en övervakningskommitté att fullgöra för-

valtningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt samlat
programdokument eller ett fastställt operativt program. Uppgifter som får
överlåtas får innefatta myndighetsutövning.

�vervakningskommittéerna skall vara inrättade i enlighet med artikel 25

i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om till-
lämpningsföreskrifter för förordningen (EEG) nr 2052/88 vad gäller sam-

1

Prop. 1995/96:201, bet. 1995/96:AU7, rskr. 1995/96:275.

777

background image

SFS 1996:506

ordningen av de olika strukturfondernas verksamhet dels inbördes, dels
med Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsor-
gans verksamhet.2

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ANDERS SUNDSTR�M
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2

EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1 (Celex 388R4253).

778

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.