SFS 1996:1488 Lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. / SFS 1996:1488 Lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté
SFS 1996_1488 Lag om ändring i lagen (1996_506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2673

SFS 1996:1488
Utkom från trycket
den 30 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en
förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté;

ufärdad den 17 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1996:506) om överlåtelse

av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté skall ha följande
lydelse.

Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift
till en övervakningskommitté m.m.

Regeringen får överlåta till en övervakningskommitté att fullgöra för-

valtningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt samlat
programdokument eller ett fastställt operativt program. Uppgifter som får
överlåtas får innefatta myndighetsutövning.

�vervakningskommittéerna skall vara inrättade i enlighet med artikel 25

i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om
tilllämpningsföreskrifter för förordningen (EEG) nr 2052/88 vad gäller
samordningen av de olika strukturfondernas verksamhet dels inbördes, dels
med Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansierings-
organs verksamhet.

�verlåtelse enligt första stycket får även ske till en interregional besluts-

grupp, vilken inrättats för genomförande av ett operationellt program för att
öka gränsregionalt samarbete.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTR�M

Per Erik Lindeberg

(Närings- och
handelsdepartementet)

1

Prop. 1996/97:1 utg.omr. 19, bet 1996/97AU2, rskr 1996/97:106.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.