SFS 2001:586 Lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. / SFS 2001:586 Lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
010586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en
förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté
m.m.;

utfärdad den 28 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1996:506) om överlåtelse

av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. skall ha föl-
jande lydelse.

Regeringen får överlåta till en övervakningskommitté att fullgöra förvalt-

ningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt samlat pro-
gramdokument, ett fastställt operativt program eller ett fastställt program för
gemenskapsinitiativ. Uppgifter som får överlåtas får innefatta myndighetsut-
övning.

�vervakningskommittéerna skall vara inrättade i enlighet med artikel 35 i

rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna be-
stämmelser för strukturfonderna

2

vad gäller samordningen av de olika struk-

turfondernas verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investerings-
banken och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet.

�verlåtelse enligt första stycket får även ske till en styrkommitté, vilken

inrättats för genomförande av ett program för gemenskapsinitiativ för att öka
gränsregionalt samarbete, eller till ett organ i ett annat medlemsland inom
EU vilket i ett program för gemenskapsinitiativ har utsetts att vara förvalt-
ningsmyndighet eller utbetalande myndighet för det programmet i enlighet
med artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om
allmänna bestämmelser för strukturfonderna.

Denna lag träder i kraft den 31 juli 2001.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Marinette Andersson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:100, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279.

2

EGT L 161, 26.6.1999, s. 1, (Celex 399R1260).

SFS 2001:586

Utkom från trycket
den 10 juli 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.