SFS 2006:1575 Lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. / SFS 2006:1575 Lag om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
061575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en
förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté
m.m.;

utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1996:506) om överlåtelse

av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.

2 skall ha föl-

jande lydelse.

Regeringen får överlåta till en övervakningskommitté att fullgöra förvalt-

ningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt operativt pro-
gram. Uppgifter som får överlåtas får innefatta myndighetsutövning.

�vervakningskommittéerna skall vara inrättade i enlighet med artikel 63 i

rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna be-
stämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska social-
fonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordningen
(EG) nr 1260/1999

3.

�verlåtelse enligt första stycket får även ske till en styrkommitté, vilken

inrättats för genomförande av ett fastställt operativt program för europeiskt
territoriellt samarbete, eller till ett organ i ett annat medlemsland inom EU
vilket enligt ett fastställt operativt program för europeiskt territoriellt samar-
bete skall vara förvaltningsmyndighet eller attesterande myndighet för det
programmet i enlighet med artikel 59 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006
av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden
samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 och artikel 14 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli
2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av
förordning (EG) nr 1783/1999

4.

1 Prop. 2006/07:1, utg. omr. 19, bet. 2006/07:NU2, rskr. 2006/07:64.

2 Senaste lydelse av lagen 2001:586.

3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

4 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

SFS 2006:1575

Utkom från trycket
den 9 januari 2007

4* SFS 2006:1569�1592

background image

2

SFS 2006:1575

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.