SFS 1998:309 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner / SFS 1998:309 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
980309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner;

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1996:95) om vissa in-

ternationella sanktioner skall införas en ny paragraf, 16 §, samt närmast före
16 § en ny rubrik av följande lydelse.

�vriga bestämmelser

16 §

Bestämmelserna i 8�12 §§ och 14 § skall tillämpas också i fråga om

överträdelser av förbud i en förordning om ekonomiska sanktioner som har
beslutats av Europeiska gemenskapen med anledning av ett sådant beslut
som avses i 1 § 2.

Bestämmelsen i 15 § skall tillämpas också på sådana förordningar som av-

ses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och gäller till och med den 31 de-

cember 1998.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Lotty Nordling
(Utrikesdepartementet)

1

Bet. 1997/98:UU24, rskr. 1997/98:248.

SFS 1998:309

Utkom från trycket
den 9 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.