SFS 1971:176

710176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:176 Lag

Utkom från t rycket om vissa inter nationella sanktioner;

den 8 juni 1971

given Stockholms slott den 27 maj 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna som följer.

1 § I den mån det påkallas med anledning av beslut som fattats eller

rekommendation som antagits av Förenta Nationernas säkerhetsråd i
överensstämmelse med Förenta Nationernas stadga kan Konungen för­
ordna att 3�8 och 15 §§ skall tillämpas.

Förordnande förfaller, om det ej inom en månad eller, om riksdags­

session ej pågår, inom en månad från början av nästkommande ses­
sion underställes riksdagen för prövning av frågan huruvida det skall

bestå och om det ej inom två månader från det underställningen skedde

gillas av riksdagen.

Om säkerhetsrådets beslut eller rekommendation helt eller delvis åter­

kallas eller förfaller, skall Konungen så snart det kan ske i motsva­
rande mån upphäva meddelat förordnande eller med stöd därav med­
delad föreskrift.

2 § Med blockerad stat förstås i denna lag stat eller område som är
föremål för sanktioner enligt beslut eller rekommendation som avses i
1 § första stycket.

220

j Prop. 1971: 77, UU 1 1, rskr 167.

¬

background image

Med vara förstås i denna lag materiellt ting av lös egendoms natur.

SFS 1971:176

Som vara anses även elektrisk kraft.

Vad som nedan föreskrives om vara gäller dock ej egendom som

är avsedd endast för innehavarens personliga bruk.

3 § Konungen får meddela förbud att från riket utföra vara avsedd att

införas till blockerad stat och förbud att till riket införa vara som här­
rör från blockerad stat.

4 § Konungen får meddela förbud att

1. till blockerad stat införa vara,

2. inom blockerad stat tillhandahålla vara i verksamhet av ekono­

misk art,

3. utanför blockerad stat tillhandahålla vara avsedd för verksamhet

av ekonomisk art som drives från den blockerade staten,

4. från blockerad stat utföra vara.

5 § Konungen får meddela förbud att vidtaga åtgärd som är ägnad

att främja enligt 3 eller 4.§ förbjudet förfarande och som innebär

1. tillverkning, bearbetning, sammansättning, installering, underhåll

eller reparation av vara eller lämnande av tekniskt bistånd till sådan
åtgärd,

2. lastning, lossning, transport eller mottagande till förvaring av vara

eller tillhandahållande av transportmedel eller av utrustning eller för­

nödenhet för transport,

3. överlåtelse eller förvärv av vara, upplåtelse eller förvärv av sär­

skild rätt därtill eller meddelande av försäkring därå eller rättshand­

ling som avser i 1 eller 2 nämnd åtgärd beträffande vara,

4. överlåtelse eller förvärv av uppfinning eller upplåtelse eller för­

värv av särskild rätt därtill, eller

5. lämnande eller förmedlande av uppdrag för åtgärd som anges i

1�4.

6 § Konungen får förbjuda åtgärd som anges i 5 § 1�3 och lämnande

eller förmedlande av uppdrag för sådan åtgärd i fråga om vara som
utförts från blockerad stat efter det att förbud som meddelats med

stöd av 4 § 4 trätt i kraft.

7 § Konungen får meddela förbud att utifrån verkställa betalning eller
lämna kredit till mottagare i blockerad stat eller att verkställa betal­

ning eller lämna kredit till någon utanför blockerad stat, om betal­

ningen eller krediten är avsedd för mottagare i den blockerade staten

eller för verksamhet av ekonomisk art som idkas där eller drives där­
ifrån.

Konungen får även meddela förbud att lämna eller förmedla upp­

drag för åtgärd som förbjudits enligt första stycket.

8 § Konungen får meddela förbud att utöva trafik till lands samt sjö-

eller luftfart till eller från blockerad stat eller att i fråga om sådan
verksamhet samarbeta med trafikföretag, som drives i eller från nämn­

da stat, eller med ägare eller brukare av transportmedel som är regist­
rerat där.

221

¬

background image

SFS 1971:176

Förbud enligt första stycket får riktas mot ägare och brukare av

transportmedel samt mot befälhavare och besättningsman på transport­

medel.

Konungen får även meddela förbud att lämna eller förmedla upp­

drag att utöva verksamhet som förbjudits enligt första stycket,

9 § Konungen kan för visst fall medge undantag från förbud som

meddelats med stöd av 3�8 §.

10 § Förbud som meddelats med stöd av 3�8 § gäller även om avtal

om förfarande eller åtgärd som avses i nämnda lagrum slutits innan

sådant förbud trätt i kraft, såvida ej Konungen förordnat annat.

11 § Den som bryter mot förbud som meddelats med stöd av 3�8 §

dömes. om gärningen skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst
två år eller, om gärningen skett av grov oaktsamhet, till böter eller
fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall ej dömas till ansvar.

För anstiftan av eller medhjälp till gärning som avses i första styc­

ket dömes e j till ansvar.

12 § Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det

ej är uppenbart obilligt.

13 § Egendom som använts såsom hjälpmedel vid brott enligt denna

lag eller som frambragts genom sådant brott kan förklaras förverkad,
om det är påkallat till förebyggande av brott eller eljest särskilda skäl
föreligger. Detsamma gäller egendom med vilken tagits befattning som

utgör brott enligt denna lag.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

14 § �tal för brott enligt denna lag får väckas endast efter förordnan­

de av Konungen eller den Konungen bemyndigar.

15 § Konungen får förordna att utlänning som skäligen kan antagas

ha hemvist i blockerad stat och ha begått eller avse att begå sådan

handling som står i strid mot förbud enligt 3�8 § kan avvisas i den

ordning som föreskrives i u tlänningslagen (1954; 193).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

2. Genom lagen upphäves lagen (1969: 232) om vissa sankt ioner mot

Rhodesia.

3. I fråga om vara som vid den nya lagens ikraftträdande är om­

fattad av utförselförbud enligt 2 § lagen om vissa san ktioner mot Rho­
desia får Konungen, utan hinder av att varan utförts från Rhodesia
innan förbud som meddelats med stöd av 4 § 4 nya lagen trätt i kraft,
meddela förbud enligt 6 § nya lagen. Konungen får även föreskriva
att förordnande enligt 15 § nya lagen får avse också utlänning som

skäligen kan antagas ha hemvist i Rhodesia och före lagens ikraft­

trädande ha begått handling som står i strid mot 2�6 § lagen om vissa
sanktioner mot Rhodesia.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1971:176

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 27 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.