SFS 1972:815

720815.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1972:815

om ändring i lagen (1971:176) om vissa inter-

utkom f rån tr ycket

nationella sanktioner;

den 9 januari 1 973

given Stockholms slott den 28 december 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 11 § lagen (1971: 176) om vissa in ter­
nationella sanktioner skall ha nedan angivna lydelse.

11 § Den som bryter mot förbud som meddelats med stöd av 3�8 §

dömes, om gärningen skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst
två år eller, om gärningen skett av grov oaktsamhet, till böter eller fäng­

else i högst sex månader. I ringa fall skall ej dömas till ansvar.

1 Prop. 1972: 98, JuU 26 , rskr 2 85.

2127

⬢ V ^

i. ⬢ .

⬢⬢

¬

background image

SFS 1972: 815

För anstiftan av eller medhjälp till gärning som avses i första stycket

dömes ej till ansvar.

I den mån det påkallas med anledning av beslut eller rekommenda­

tion som avses i 1 § första stycket kan Konungen förordna att svensk

medborgare, som utom riket begått brott som avses i denna paragraf,
skall dömas efter denna lag och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2
eller 3 § brottsbalken ej är tillämplig och utan hinder av 2 kap. 5 a §
första och andra styckena nämnda balk.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 28 december 1972.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

ici

10

Cl

⬢r^

SfldE

D

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.