SFS 1979:515

790515.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:515

om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella

utkom från trycket

sanktioner^

den 26 juni 1979

utfärdad den 14 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1971:176) om vi ssa

internationella sanktioner^

dels att i 1 § orde t "riksdagssession" skall bytas ut mot "riksmöte",
dels att i 1 ,3-11, 14 och 15 §§ samt punkten 3 i övergångsbestämmel­

serna ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",

dels att i lagen skall inforas en ny paragraf, 5 a §, av nedan angivna ly­

delse.

5 a § Regeringen får meddela förbud att till fysisk eller juridisk person

med hemvist i blockerad stat överlåta firma, varumärke eller registrerat
mönster eller att upplåta särskild rätt därtill.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1978/79; 91, UU 28, rskr 342.
^ Senaste lydelse av 11 § 1972:815.

1213

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.