SFS 1985:1053

851053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:1053

Utkom frän trycket

den 23 december 1985

Lag

om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella

sanktioner;

utfärdad den 17 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 och 15§§ lagen (19 71:176) om

vissa internationella sanktioner skall ha följande lydelse.

II §' Den som bryter mot förbud som har meddelats med stöd av 3 -8 §

döms. om gärningen skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst två år
eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. Har gärningen skett
av grov oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i högst sex månader, I

ringa fall skall inte dömas till ansvar.

För anstiftan av eller medhjälp till gärning som avses i första stycket

döms inte till an svar.

I den mån det påkallas med anledning av beslut eller rekommendation

som avses i 1 § första stycket kan regeringen förordna att en svensk

medborgare, som utom riket har begått brott som avses i denna paragraf,

skall dömas efter denna lag och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller
3 § brottsbalken inte är tillämplig och utan hinder av 2 kap. 5 a § första och
andra styckena nämnda balk.

2312

' Prop. I985/8b:52. UU i2.rskr. 87.

- . Senaste lydelse 1979:515.

¬

background image

15 § -^ Regeringen får förordna att en utlänning som skäligen kan an tas ha

SFS 1985:1053

hemvist i en blockerad s tat och ha begått eller avse att begå sådan handling

som står i strid mot förbud enligt 3-8 § kan avvisas i den ordning som

föreskrivs i utlänningslagen (1980:376).

Denna lag träder i kraft den I januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN ANDERSSON

il

Hans Corell

(Utrikesdepartementet)

' Senaste lydelse 1979:515.

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.