SFS 1992:1257

921257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

:c

Lag

SFS 1992:1257

om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella utkom från trycket

sanktioner;

den 21 december 1992

Utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 11 §§ lagen (1971:176) om

jrji vissa internationella sanktioner skall ha följande lydelse.

tilt?

1

I den mån det påkallas med anledning av beslut som fattats elle r

rekommendation som antagits av Förenta nationemas säkerhetsråd i över­

ensstämmelse med Förenta nationemas stadga kan regeringen förordna att

3-8 och 15 §§ skall tillämpas.

Regeringen får också förordna att 3-8 och 15 §§ ska ll tillämpas om

samarbetet med Europeiska gemenskapema (EG) elle r inom Europ eiska
säkerhetskonferensen (ESK) för att främja intemationell fred och säkerhet

påkallar det och om det är ett svenskt intresse att sådana åtgärder som
avses i de nämnda bestämmelsema införs utan dröjsmål.

'Prop. 1992/93:57, bet. 1992/93:UU4, rskr. 1992/93:51.

Senaste lydelse 1979; 515.

¬

background image

SFS 1992:1257

Ett förordnande förfaller, om det inte inom en månad eller, om ri

inte pågår, inom en månad från böljan av nästkommande möte unde
riksdagen for prövning av frågan huruvida det skall bestå och om det.j
inom två månader från det underställningen skedde godkänns av ri

gen.

Om säkerhetsrådets beslut eller rekommendation helt eller delvis åter^�&

kallas eller forfaller eller om forhållandena ändras så att syftet med.^éu'

förordnande inte längre kvarstår, skall regeringen så snart det kan ske;j;
motsvarande mån upphäva ett meddelat förordnande eller med stöd därav

meddelade foreskrifter.

11

Den som bryter mot förbud som har meddelats med stöd ay

3 -

8 §§ dö ms, om gärningen skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i

högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. Har

gärningen skett av grov oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i hö gst

sex månader. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

För anstiftan av eller medhjälp till gärning som avses i första stycket

döms inte till ansvar.

I den mån det påkallas med anledning av beslut eller rekommendation

som avses i I § första stycket eller samarbete som avses i 1 § andra stycket

kan regeringen forordna att en svensk medborgare, som utom riket har.

begått br ott som avses i denna paragraf, skall dömas efter denna lag och
vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är,
tillämplig och utan hinder av 2 kap. 5 a § första och andra styckena

nämnda balk.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

ULF DINKELSPIEL

Pernilla Lindh
(Utrikesdepartementet)

' Senaste lydelse 1985:1053.

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.