SFS 1989:536

890536.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

!

SFS 1989:536

öm ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella

utkom från trycket

sanktioner;

den 11 juni 1989

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 § lagen (1971:176) om vissa

internationella sanktioner skall ha följande lydelse.

15

Regeringen får förordna att en utlänning som skäligen kan antas ha

hemvist i en blockerad stat och ha begått eller avse att begå sådan
handling som står i strid mot förbud enligt 3-8 §§ kan avvisas i den

ordning som föreskrivs i utlänningslagen (1989 :529).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

ANITA GRADIN

Pernilla Lindh

(Utrikesdepartementet)

i! a.

l if,:;

' Prop. 1988/89:86, SfU19 och 22, rskr. 325.

,

^ Senaste lydelse 1985: 1053.

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.