SFS 1994:1635 Lag om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner / SFS 1994:1635 Lag om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1994_1635 Lag om ändring i lagen (1971_176) om vissa internationella sanktioner

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6144

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Senaste lydelse 1992:1257.

SFS 1994:1635
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1971:176) om vissa
internationella sanktioner;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1971:176) om vissa

internationella sanktioner skall ha följande lydelse.

1 §2 I den mån det påkallas med anledning av beslut som fattats eller

rekommendation som antagits av Förenta nationernas säkerhetsråd i
överensstämmelse med Förenta nationernas stadga kan regeringen

förordna att 3-8 och 15 §§ skall tillämpas.

Regeringen får också förordna att 3-8 och 15 §§ skall tillämpas om

samarbetet med Europeiska gemenskaperna (EG) eller inom Europeiska
säkerhetskonferensen (ESK) för att främja internationell fred och
säkerhet påkallar det och om det är ett svenskt intresse att sådana
åtgärder som avses i de nämnda bestämmelserna införs utan dröjsmål.

Ett förordnande förfaller, om det inte inom en månad underställs

riksdagen för prövning av frågan huruvida det skall bestå och om det
inte inom två månader från det underställningen skedde godkänns av
riksdagen. Vid beräkning av tiden för riksdagens godkännande efter

underställning bortses från tid då riksdagen gör längre uppehåll i
kammarens arbete än en månad.

Om säkerhetsrådets beslut eller rekommendation helt eller delvis

återkallas eller förfaller eller om förhållandena ändras så att syftet med
ett förordnande inte längre kvarstår, skall regeringen så snart det kan ske
i motsvarande mån upphäva ett meddelat förordnande eller med stöd
därav meddelade föreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

background image

6145

SFS 1994:1635

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Pernilla Lindh

(Utrikesdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.