SFS 1994:1665 Lag om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner / SFS 1994:1665 Lag om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
SFS 1994_1665 Lag om ändring i lagen (1971_176) om vissa internationella sanktioner

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6169

SFS 1994:1665
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella
sanktioner;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1971:176) om vissa

internationella sanktioner

dels att 11 - 1 4 och 16 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny bestämmelse, 17 §, av följande

lydelse.

1

Prop. 1994/95:97, bet. 1994/95: UU8, rskr. 1994/95. 113

background image

6170

2

Senaste lydelse 1992:1257.

3

Senaste lydelse 1979:515.

4

Senaste lydelse 1989:51.

SFS 1994:1665

11 §2 Den som bryter mot förbud som har meddelats med stöd av 3 �
8 §§ döms, om gärningen skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst
två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. Har gärningen
skett av grov oaktsamhet, döms till böter eller fängelse i högst sex måna-
der.

Det som sägs i första stycket gäller också den som bryter mot förbud i

förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska
gemenskapen med anledning av sådana beslut eller rekommendationer
som avses i 1 § första stycket.

Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas i ringa fall. Till ansvar

skall inte heller dömas för anstiftan av eller medhjälp till gärningar som
avses i denna paragraf.

Regeringen kan förordna att en svensk medborgare som utomlands har

begått brott som avses i denna paragraf skall dömas efter denna lag och vid
svensk domstol, om det föranleds av ett beslut eller en rekommendation
enligt 1 § första stycket eller av samarbete enligt 1 § andra stycket. Detta
gäller även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2
kap. 5 a § första och andra styckena den balken.

12 § Utbyte av brott enligt 11 § skall förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart obilligt.

13 § Egendom som använts såsom hjälpmedel vid brott enligt 11 § eller
som frambragts genom sådant brott kan förklaras förverkad, om det är
påkallat till förebyggande av brott eller eljest särskilda skäl föreligger.
Detsamma gäller egendom med vilken tagits befattning som utgör brott
enligt 11 §.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

14 §3 �&tal för brott enligt 11 § får väckas endast efter förordnande av
regeringen eller den regeringen bemyndigar.

16 §4 Har regeringen meddelat förbud som avses i 3 § eller 5 § 2 eller 5,

gäller 1 3 - 19 §§ lagen (1960:418) om straff för varusmuggling i fråga om
brott mot sådant förbud.

Detsamma gäller vid brott mot motsvarande förbud i sådana av Europe-

iska gemenskapen beslutade förordningar som avses i 11 § andra stycket.

17 § Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna, vilka

förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska
gemenskapen med anledning av sådana beslut eller rekommendationer
som avses i 1 § första stycket och beträffande vilka straffansvar därför
gäller i landet direkt enligt 11 § andra stycket.

background image

SFS 1994:1665

Denna lag träder i kraft samtidigt med lag (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Pernilla Lindh
(Utrikesdepartementet)

6171

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.