SFS 1996:95 Lag om vissa internationella sanktioner

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner / SFS 1996:95 Lag om vissa internationella sanktioner
SFS 1996_95 Lag om vissa internationella sanktioner

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

185

SFS 1996:95
Utkom från trycket
den 12 mars 1996

Lag om vissa internationella sanktioner;

utfärdad den 29 februari 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller föreskrifter om genomförandet av interna-

tionella sanktioner som

1. har beslutats eller rekommenderats av Förenta nationernas säkerhets-

råd i överensstämmelse med Förenta nationernas stadga, eller

2. har beslutats i överensstämmelse med bestämmelserna om en gemen-

sam utrikes- och säkerhetspolitik i Fördraget om Europeiska unionen och
som syftar till att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.

Definition

2 § Med blockerad stat avses i denna lag en stat, ett område eller något
annat, exempelvis en organisation eller en regim, som är föremål för
sanktioner enligt 1 §.

Regeringens beslut om sanktioner

3 § Regeringen får förordna att sanktioner enligt denna lag skall
genomföras med anledning av ett beslut eller en rekommendation som

avses i 1 §. Förordnandet skall överlämnas till riksdagen för godkännande.

Ett förordnande upphör att gälla,

1. om det inte har överlämnats till riksdagen för godkännande inom en

månad från det att regeringen meddelade förordnandet, eller

2. om riksdagen inte har godkänt det inom två månader från det att för-

ordnandet överlämnades till riksdagen.

Vid beräkning av tid för riksdagens godkännande enligt andra stycket 2

skall man bortse från tid då riksdagen gör ett längre uppehåll i kammarens
arbete än en månad.

4 § För att genomföra sanktioner i enlighet med ett förordnande enligt
3 § första stycket får regeringen meddela föreskrifter om förbud i
förhållande till en blockerad stat i fråga om

1. utlänningars vistelse här i landet,

2. in- eller utförsel av varor, pengar eller andra tillgångar,
3. tillverkning,

4. kommunikationer,
5. kreditgivning,
6. näringsverksamhet,
7. trafik, eller

8. undervisning och utbildning.

1

Prop. 1995/96:35, bet. 1995/96:UU12, rskr. 1995/96:168.

background image

186

SFS 1996:95

Ett förbud får inte gälla egendom som är avsedd endast för innehavarens

personliga bruk.

5 § Förbud som har meddelats enligt 4 § gäller även förfaranden eller
åtgärder som omfattas av avtal som har träffats innan förbudet trädde i
kraft, om regeringen inte föreskriver något annat.

Upphävande av regeringens beslut

6 § Regeringen skall så snart som möjligt upphäva ett förordnande enligt
3 § första stycket eller föreskrifter som har meddelats i enlighet med ett
sådant förordnande,

1. när och i samma utsträckning som ett sådant beslut eller en sådan re-

kommendation som avses i 1 § har upphävts eller upphört att gälla, eller

2. om förhållandena har ändrats så att syftet med ett sådant beslut som

avses i 1 § 2 inte längre finns kvar.

Regeringen skall också så snart som möjligt upphäva föreskrifter som har

meddelats i enlighet med ett förordnande enligt 3 § första stycket, om för-

ordnandet har upphört att gälla enligt 3 § andra stycket.

Undantag från förbud

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
för särskilda fall medge undantag från förbud som har meddelats enligt
4 § .

Straff

8 § Den som uppsåtligen bryter mot förbud som har meddelats enligt 4 §
döms till böter eller till fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till
fängelse i högst fyra år. Den som har begått gärningen av grov oaktsamhet
döms till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller också den som bryter mot förbud i en förordning om

ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska gemenskapen med

anledning av ett sådant beslut eller en sådan rekommendation som avses i

1 § 1.

Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om brottet är ringa. Till

ansvar skall inte heller dömas för anstiftan av eller medhjälp till en gärning
som avses i denna paragraf.

9 § En svensk medborgare som utomlands har begått brott som avses i

8 § skall dömas till ansvar enligt denna lag och vid svensk domstol.

Detta gäller även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och

trots 2 kap. 5 a § första och andra styckena brottsbalken.

�&tal

10 § �&tal för brott enligt 8 § får väckas bara efter förordnande av

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

background image

Förverkande

11 § Utbyte av brott enligt 8 § skall förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.

12 § Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 8 § eller

som har kommit till genom ett sådant brott får förklaras förverkad, om det
behövs för att förebygga brott eller det annars finns särskilda skäl.
Detsamma gäller egendom med vilken någon har tagit sådan befattning
som utgör brott enligt 8 §.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Avvisning

13 § För att genomföra sanktioner i enlighet med ett förordnande enligt
3 § första stycket får regeringen meddela föreskrifter om att en utlänning

kan avvisas enligt utlänningslagen (1989:529), om

1. utlänningen skäligen kan antas ha hemvist i eller tillhöra en blockerad

stat, och

2. utlänningen har begått eller avser att begå en handling som står i strid

med antingen förbud enligt 4 § eller förbud i en sådan av Europeiska ge-
menskapen beslutad förordning som avses i 8 § andra stycket.

Tvångsmedel m.m.

14 § Bestämmelserna i 13-19 §§ lagen (1960:418) om straff för varu-
smuggling gäller vid brott mot ett förbud mot in- eller utförsel av varor eller
åtgärder som främjar sådan in- eller utförsel som har föreskrivits

1. enligt 4 §, eller

2. i en sådan av Europeiska gemenskapen beslutad förordning som avses

i 8 § andra stycket.

Tillkännagivande i Svensk författningssamling

15 § Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka

förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska
gemenskapen med anledning av sådana beslut eller rekommendationer som
avses i 1 § 1 och för vilka straffansvar därför gäller här i landet direkt enligt

8 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996, då lagen (1971:176) om vissa

internationella sanktioner skall upphöra att gälla.

2. Den äldre lagen, med undantag av dess 9 §, gäller dock fortfarande i

fråga om sådana förordnanden och föreskrifter som regeringen har medde-
lat med stöd av den lagen.

3. I fråga om undantag från förbud som har meddelats med stöd av 3-

8 §§ i den äldre lagen gäller 7 § i den nya lagen.

187

SFS 1996:95

background image

SFS 1996:95

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

MARITA ULVSKOG
(Utrikesdepartementet)

188

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.