SFS 2005:312 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissainternationella sanktioner

050312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1996:95) om vissa in-

ternationella sanktioner skall ha följande lydelse.

12 §

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 8 § eller

som har kommit till genom ett sådant brott får förklaras förverkad, om det
behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Det-
samma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid
brott enligt 8 §, om brottet har fullbordats, samt egendom med vilken någon
har tagit befattning som utgör sådant brott.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:312

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.