SFS 2005:717 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner / SFS 2005:717 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
050717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner;

utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (1996:95) om vissa

internationella sanktioner skall ha följande lydelse.

13 § För att genomföra sanktioner i enlighet med ett förordnande enligt 3 §
första stycket får regeringen meddela föreskrifter om att en utlänning kan
avvisas enligt utlänningslagen (2005:716), om

1. utlänningen skäligen kan antas ha hemvist i eller tillhöra en blockerad

stat, och

2. utlänningen har begått eller avser att begå en handling som står i strid

med antingen förbud enligt 4 § eller förbud i en sådan av Europeiska gemen-
skapen beslutad förordning som avses i 8 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1.

SFS 2005:717

Utkom från trycket
den 18 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.