SFS 1998:1451 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner / SFS 1998:1451 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
981451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1�3, 6, 8 och 15 §§ samt rubriken

närmast före 2 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner skall ha
följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller föreskrifter om genomförandet av internationella

sanktioner som

1. har beslutats eller rekommenderats av Förenta nationernas säkerhetsråd

i överensstämmelse med Förenta nationernas stadga, eller

2. har beslutats i överensstämmelse med bestämmelserna om en gemen-

sam utrikes- och säkerhetspolitik i Fördraget om Europeiska unionen och
som syftar till att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.

I lagen finns också föreskrifter som gäller förordningar om ekonomiska

sanktioner som har beslutats av Europeiska gemenskapen.

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

blockerad stat

: en stat, ett område eller något annat, exempelvis en organi-

sation eller en regim, som är föremål för sanktioner enligt 1 § första stycket,

tredje land

: en stat som inte ingår i Europeiska unionen, eller ett område

eller något annat, exempelvis en organisation eller en regim, i en sådan stat.

3 §

Regeringen får förordna att sanktioner enligt denna lag skall genom-

föras med anledning av ett beslut eller en rekommendation som avses i 1 §
första stycket. Förordnandet skall överlämnas till riksdagen för godkän-
nande.

Ett förordnande upphör att gälla,
1. om det inte har överlämnats till riksdagen för godkännande inom en

månad från det att regeringen meddelade förordnandet, eller

2. om riksdagen inte har godkänt det inom två månader från det att förord-

nandet överlämnades till riksdagen.

Vid beräkning av tid för riksdagens godkännande enligt andra stycket 2

skall man bortse från tid då riksdagen gör ett längre uppehåll i kammarens
arbete än en månad.

1

Prop. 1998/99:27, bet. 1998/99:UU5, rskr. 1998/99:26.

SFS 1998:1451

Utkom från trycket
den 8 december 1998

background image

2

SFS 1998:1451

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

6 §

Regeringen skall så snart som möjligt upphäva ett förordnande enligt

3 § första stycket eller föreskrifter som har meddelats i enlighet med ett så-
dant förordnande,

1. när och i samma utsträckning som ett sådant beslut eller en sådan re-

kommendation som avses i 1 § första stycket har upphävts eller upphört att
gälla, eller

2. om förhållandena har ändrats så att syftet med ett sådant beslut som av-

ses i 1 § första stycket 2 inte längre finns kvar.

Regeringen skall också så snart som möjligt upphäva föreskrifter som har

meddelats i enlighet med ett förordnande enligt 3 § första stycket, om för-
ordnandet har upphört att gälla enligt 3 § andra stycket.

8 §

Den som uppsåtligen bryter mot förbud som har meddelats enligt 4 §

döms till böter eller till fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till
fängelse i högst fyra år. Den som har begått gärningen av grov oaktsamhet
döms till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller också den som bryter mot förbud i förhållande till

tredje land i en förordning om ekonomiska sanktioner som har beslutats av
Europeiska gemenskapen

1. med stöd av artikel 73g eller artikel 228a i Fördraget om upprättandet

av Europeiska gemenskapen, eller

2. före den 1 november 1993 med anledning av ett sådant beslut eller en

sådan rekommendation som avses i 1 § första stycket 1.

Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om brottet är ringa. Till

ansvar skall inte heller dömas för anstiftan av eller medhjälp till en gärning
som avses i denna paragraf.

15 §

Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka för-

ordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska ge-
menskapen och för vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § an-
dra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lotty Nordling
(Utrikesdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.