SFS 1998:1452 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner / SFS 1998:1452 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
981452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (1996:95) om vissa inter-

nationella sanktioner skall ha följande lydelse.

8 §

2

Den som uppsåtligen bryter mot förbud som har meddelats enligt 4 §

döms till böter eller till fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till
fängelse i högst fyra år. Den som har begått gärningen av grov oaktsamhet
döms till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller också den som bryter mot förbud i förhållande till

tredje land i en förordning om ekonomiska sanktioner som har beslutats av
Europeiska gemenskapen

1. med stöd av artikel 60 eller artikel 301 i Fördraget om upprättandet av

Europeiska gemenskapen, eller

2. före den 1 november 1993 med anledning av ett sådant beslut eller en

sådan rekommendation som avses i 1 § första stycket 1.

Till ansvar enligt denna paragraf skall inte dömas om brottet är ringa. Till

ansvar skall inte heller dömas för anstiftan av eller medhjälp till en gärning
som avses i denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lotty Nordling
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1998/99:27, bet. 1998/99:UU5, rskr. 1998/99:26.

2

Senaste lydelse 1998:1451.

SFS 1998:1452

Utkom från trycket
den 8 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.