SFS 2000:1231 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner / SFS 2000:1231 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
001231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 § lagen (1996:95) om vissa in-

ternationella sanktioner skall ha följande lydelse.

14 §

Bestämmelserna i 19�23, 26, 27 och 29 §§ lagen (2000:1225) om

straff för smuggling gäller vid brott mot ett förbud mot in- eller utförsel av
varor eller åtgärder som främjar sådan in- eller utförsel som har föreskrivits

1. enligt 4 §, eller
2. i en sådan av Europeiska gemenskapen beslutad förordning som avses i

8 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Anders Kruse
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

SFS 2000:1231

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.