SFS 2010:435 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner / SFS 2010:435 Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
100435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�4, 8 och 13�15 §§ lagen

(1996:95) om vissa internationella sanktioner ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag innehåller föreskrifter om genomförandet av internationella

sanktioner som

1. har beslutats eller rekommenderats av Förenta nationernas säkerhetsråd

i överensstämmelse med Förenta nationernas stadga, eller

2. har beslutats i överensstämmelse med de särskilda bestämmelserna om

den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i fördraget om Europeiska
unionen och som syftar till att upprätthålla eller återställa internationell fred
och säkerhet.

I lagen finns också föreskrifter som gäller förordningar om ekonomiska

sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen.

2 §

3

Vid genomförande av internationella sanktioner enligt denna lag avses

med frysning: förbud mot förfogande över och tillhandahållande av tillgång-
ar och ekonomiska resurser i syfte att förhindra varje möjlighet att utnyttja
tillgångarna eller de ekonomiska resurserna utan särskilt tillstånd.

3 §

4

Regeringen får förordna att sanktioner enligt denna lag ska genomför-

as med anledning av ett beslut eller en rekommendation som avses i 1 §
första stycket 1 eller ett beslut som avses i 1 § första stycket 2 och som syftar
till att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Förord-
nandet ska överlämnas till riksdagen för godkännande.

Ett förordnande upphör att gälla,
1. om det inte har överlämnats till riksdagen för godkännande inom en

månad från det att regeringen meddelade förordnandet, eller

2. om riksdagen inte har godkänt det inom två månader från det att förord-

nandet överlämnades till riksdagen.

Vid beräkning av tid för riksdagens godkännande enligt andra stycket 2,

ska man bortse från tid då riksdagen gör ett längre uppehåll i kammarens ar-
bete än en månad.

1 Prop. 2009/10:97, bet. 2009/10:UU21, rskr. 2009/10:251.

2 Senaste lydelse 1998:1451.

3 Senaste lydelse 1998:1451.

4 Senaste lydelse 1998:1451.

SFS 2010:435

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

2

SFS 2010:435

4 §

I enlighet med ett förordnande enligt 3 § första stycket får regeringen

meddela föreskrifter om förbud som syftar till att genomföra sanktioner mot
en stat, ett område, en fysisk eller juridisk person, en grupp eller en enhet i
fråga om

1. utlänningars vistelse här i landet,
2. in- eller utförsel av varor, pengar eller andra tillgångar,
3. tillverkning,
4. kommunikationer,
5. kreditgivning,
6. näringsverksamhet,
7. trafik, eller
8. undervisning och utbildning.
Ett förbud får inte gälla egendom som är avsedd endast för innehavarens

personliga bruk.

8 §

5

Den som uppsåtligen bryter mot förbud som har meddelats enligt 4 §

döms till böter eller till fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till
fängelse i högst fyra år. Den som har begått gärningen av grov oaktsamhet
döms till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller också den som bryter mot förbud i förhållande till en

stat eller ett område utanför Europeiska unionen eller mot förbud i förhållan-
de till fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter i en förordning
om ekonomiska sanktioner som

1. har beslutats av Europeiska unionen med stöd av artikel 215 i fördraget

om Europeiska unionens funktionssätt, eller

2. har beslutats av Europeiska gemenskapen antingen före den 1 novem-

ber 1993 med anledning av ett sådant beslut eller en sådan rekommendation
som avses i 1 § första stycket 1, eller före den 1 december 2009 med stöd av
artikel 60 eller artikel 301, eller någon av dessa artiklar i kombination med
artikel 308, i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Till ansvar enligt denna paragraf ska inte dömas om brottet är ringa. Till

ansvar ska inte heller dömas för anstiftan av eller medhjälp till en gärning
som avses i denna paragraf.

13 §

6

För att genomföra sanktioner i enlighet med ett förordnande enligt

3 § första stycket får regeringen meddela föreskrifter om att en utlänning kan
avvisas enligt utlänningslagen (2005:716), om

1. utlänningen skäligen kan antas ha hemvist i eller tillhöra en stat, ett om-

råde, en juridisk person, en grupp eller en enhet som är föremål för sanktio-
ner enligt 1 § första stycket, och

2. utlänningen har begått eller avser att begå en handling som står i strid

med antingen förbud enligt 4 § eller förbud i en sådan förordning om ekono-
miska sanktioner som avses i 8 § andra stycket.

5 Senaste lydelse 1998:1451 och 1998:1452 (jfr 1999:185).

6 Senaste lydelse 2005:717.

background image

3

SFS 2010:435

14 §

7

Bestämmelserna i 19-23, 26, 27 och 29 §§ lagen (2000:1225) om

straff för smuggling gäller vid brott mot ett förbud mot in- eller utförsel av
varor eller åtgärder som främjar sådan in- eller utförsel som har föreskrivits

1. enligt 4 §, eller
2. i en sådan förordning om ekonomiska sanktioner som avses i 8 § andra

stycket.

15 §

8

Regeringen ska i Svensk författningssamling ge till känna vilka för-

ordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska unio-
nen och för vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra
stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

7 Senaste lydelse 2000:1231.

8 Senaste lydelse 1998:1451.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.