Lag (1997:825) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1997:825
Departement: Utrikesdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

1997:825
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1997-11-13
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning.

2 §   Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
   1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet underlåter att lämna information i överensstämmelse med artikel 2 första eller andra stycket rådets förordning (EG) nr 2271/96, eller i information som ges enligt samma bestämmelser lämnar oriktig uppgift, eller
   2. med uppsåt bryter mot artikel 5 första stycket rådets förordning (EG) nr 2271/96.

I ringa fall döms inte till ansvar.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.